ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΠΜΣ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με την απόφαση 687/08-05-2018 (ΦΕΚ 20609/Β΄/7-6-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού του (ΦΕΚ 2955, τ.Β΄, 20-7-2018) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 διαγωνισμό εισαγωγής 30 σπουδαστών/στριών.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (μόνο για εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών/τριών που αναφέρονται στον Κανονισμό του Προγράμματος)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:
1)Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός,
οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
2) Ευρωπαϊκή Ιστορία
3) Ιστορία της Τέχνης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση κατά το χρονικό διάστημα: από 6-6-2022 έως και 6-7-2022

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών*
  *Οι υποψήφιοι/ες που κατά το διάστημα υποβολής της αίτησης δεν είναι ακόμη κάτοχοι πτυχίου ή δεν έχουν περατώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: «Αναμένουν να αποφοιτήσουν κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου 2021-2022) και σε περίπτωση που επιτύχουν στις εξετάσεις ένταξης στο ΠΜΣ, θα καταθέσουν
  υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την εγγραφή τους, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα».
 3. Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
 4. Αναλυτική βαθμολογία
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
 6. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης
 7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. εάν υπάρχουν
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 10. Για τους υποψήφιους που θα επιλέξουν να εξεταστούν στην ειδίκευση «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος» απαιτείται η υποβολή κειμένου 500 περίπου λέξεων όπου θα αναπτύσσουν, το ειδικότερο αντικείμενο με το οποίο θα θελήσουν να ασχοληθούν κατά τη φοίτησή τους στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ολοκλήρωση υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς υποβολής με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση. Οι υποψήφιοι/ιες οφείλουν να εκτυπώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και να τον καταθέσουν κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

Αίτηση υποψηφιότητας
Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα υποβληθούν κατά την διαδικασία της αίτησης θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .PDF (ή .ZIP εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated