ΠΜΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 3695/Β΄τεύχος/29-08-2018).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών και σύγχρονων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Επιπλέον, σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή νέας γνώσης. Επιπρόσθετα, προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων για βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου, καθώς και τους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς που αφορούν συνήθεις τύπους καρκίνου. Τέλος, το ΠΜΣ περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων με διαδραστικό χαρακτήρα και σεμιναρίων σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την καρκινογένεση και τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων του ΠΜΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Το ΠΜΣ διαφέρει σημαντικά από τις προπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές και φιλοδοξεί να εισάγει ένα νέο τρόπο ακαδημαϊκής σκέψης στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης ή και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διδασκαλία των δια ζώσης μαθημάτων θα πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και στην Αίθουσα Μικροσκοπίων.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων για τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Χημείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.

Ο ανώτατος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται σε (35) συνολικά. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΠΜΣ από τις 22.05.2023 έως και 31.07.2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated