ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 515/17-6-21) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές (Β’ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022, σύμφωνα με όσο προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 2970/19-7-2019, τ.Β., ως εξής:

Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Β’ κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται επίσης δεκτοί/ες ως υπεράριθμοι όσοι/ες ισοβάθμισαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται:
  • το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος η/ο υποψήφια/ος
  • την υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί επιλέγοντας ανάμεσα στην αγγλική, γερμανική, ιταλική και γαλλική
  • προαιρετικά μία επιπλέον ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί για να βελτιώσει την μοριοδότησή του/της, που να είναι άλλη από τη γλώσσα της υποχρεωτικής επιλογής και επιλέγοντας μία από τις εξής γλώσσες : αγγλική, γερμανική, ιταλική και γαλλική
  • Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α’ Κύκλου Σπουδών.
 4. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10-30 Σεπτεμβρίου 2021 

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο, τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για περισσότες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310-995246/995260 και )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος <lit.auth.gr> καθώς και το σύνδεσμο της νέας ιστοσελίδας του προγράμματος της ΝΕΦ, που είναι ο εξής https://pmsnef.lit.auth.gr/

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated