ΠΜΣ «Ναυτιλία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για της συμμετοχή τους στον 4ο κύκλο σπουδών (21ο έτος), ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία (M.Sc. in Shipping).

 

Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητικές καθώς και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τη συμμετοχή από εξέχοντα μέλη της αγοράς, μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Industry Advisory Board) του Προγράμματος.

 

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα με παρακολούθηση υποχρεωτικών, επιλογής και σεμιναριακού τύπου μαθημάτων. Στο τρίτο εξάμηνο προβλέπεται επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (16 εβδομάδων) σε μέχρι 25 φοιτητές βάσει συνολικής ακαδημαϊκής επίδοσης ή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

 

Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (part time) με δύο επιπλέον εξάμηνα. Η δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι επιλέγουν πλήρη ή μερική φοίτηση.

 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την προθεσμία εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε ευέλικτο ωράριο κατά τις απογευματινές ώρες ή/και το Σάββατο (υπό προϋποθέσεις).

 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 90.

 

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 6.900,00 € το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις αναλογικά επιμεριζόμενο στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης.

Το ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» προσφέρει μέχρι δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και σε δεύτερη φάση με βάση την προσωπική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής (βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου, βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία (έτη εμπειρίας) σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συνέντευξη).

 

Υποβολή αιτήσεων:

Α) Ταχυδρομικώς : Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:

Υπόψη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία, Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533

(6ος όροφος Γραφείο 609)

 

Β) Ηλεκτρονικά: Αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

Χρονική διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων :

 

 • 10/03/2021 –30/04/2021

 

Η αξιολόγηση αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων.

 

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως όσο είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (μέχρι την έναρξη του Προγράμματος)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ’ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ,ΑΤΕΙ).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

 

 1. Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (η οποία αποδεικνύεται και με πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών σε αγγλόφωνη εκπαίδευση)
 2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του Κανονισμού του Προγράμματος (https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/msc-shipping/kanonismos/) και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ
 4. Δύο Φωτογραφίες

 

 

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).

Β) Στη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533

(6ος όροφος Γραφείο 609)

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 414 2542/2397/2175

E-mail :

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/msc-shipping/

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated