ΠΜΣ “MSc. Sustainable Engineering and Climate Change” – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 3150/22.06.2022 Ίδρυσης του Ξ.Π.Μ.Σ. MSc. Sustainable Engineering and  Climate Change, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να καταθέσουν τα έγγραφα που αναφέρονται  παρακάτω για την υποβολή αίτησης αποδοχής στο Π.Μ.Σ. στο ακαδ. έτος 2022-2023:  

  1. Γενικά στοιχεία υποψηφίου και επιθυμητή ερευνητική κατεύθυνση
  2. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους). 
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας, αν κατέχουν). 6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  5. Λίστα διακρίσεων, υποτροφιών και δημοσιεύσεων. 
  6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν. 
  7. Σημείωμα στην αγγλική στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα. 
  8. 10. Δύο συστατικές επιστολές

Οι αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν μέσα από το online application system (https://e-graduate.tuc.gr). Στην αίτηση ζητείται επιπλέον και αντίγραφο ψηφιακής φωτογραφίας του  υποψήφιου. 

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείας και με βάση την αναλυτική  βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική  εργασία, την άριστη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική  συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/ης υποψηφίου/ιας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ  τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών. 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2022. 

Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2022 και η παρακολούθησή τους είναι  υποχρεωτική.  

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν δικαιούται  δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Προβλέπονται υποτροφίες απαλλαγής από τα  τέλη φοίτησης με οικονομικά κριτήρια, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα  τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής τηλ. 28210-37780,  37781, 37788, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.chenveng.tuc.gr. 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated