ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, και με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» – “Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου είναι ένα επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT) και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) και διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, εκτός από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο:

«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» που το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί, έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer) καθώς και Πιστοποιητικών Επιπέδου L2  στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc https://weld-ndt.uowm.gr/

 Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 σε τριάντα (30), και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500,00€.

Οι Αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, θα αποστέλλονται μέχρι τις 31/07/2021 και πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Αίτηση Εισαγωγής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Το ειδικό έντυπο της γραμματείας υπάρχει στην ιστοσελίδα https://weld-ndt.uowm.gr/)
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
  • Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
  • Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»

Γραμματεία ΜΠΣ – Υπόψιν κας Αναστασίας Ελισαίου Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο

Κοίλα – Κοζάνης, 501 50 ΚΟΖΑΝΗ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:

Διευθυντής ΠΜΣ

Καθηγητής Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Διοικητήριο

Τηλ: 2461068013

e-mail: 

Γραμματεία ΠΜΣ

Διοικητήριο – Γραμματεία ΜΠΣ Τηλ: 2461056492, 246056413,

e-mail: 

 

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated