ΠΜΣ «Μεταναστευτικές Σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνιολογίας ανακοινώνουν τη λειτουργία του, αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη-Management Of Migratory And Refugee Flows In Europe», για το ακ. έτος 2023-24. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκτοπισμού μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα, αγγίζοντας ένα από τα πιο καίρια και σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης Ιστορίας.

Το ΠΜΣ επικεντρώνεται σε ένα τα πιο επίκαιρα και ελκυστικά πεδία σπουδών της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς προσφέρει πολύτιμη γνώση και εμβριθή ανάλυση του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, με την πλούσια θεματολογία, τις διεθνείς συνεργασίες του και την πολύτιμη προσφερόμενη εμπειρία στο πεδίο (fieldwork).

Η πρακτική άσκηση (fieldwork) σε προσφυγικές δομές της Λέσβου και της Αθήνας, συνδυαστικά με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και διαλέξεων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος και μοναδική ευκαιρία για την εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του με πρακτικές όψεις του φαινομένου σε χώρους όπου φιλοξενούνται πληθυσμοί σε αναζήτηση μιας ασφαλούς και καλύτερης ζωής.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων (κοινωνιολόγων, νομικών, ανθρωπολόγων, ψυχολόγων, ιατρών, επιδημιολόγων, διεθνολόγων, οικονομολόγων και κοινωνικών επιστημόνων) από την Ελλάδα και Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τη συμμετοχή επίσημων φορέων και εκπροσώπων οργανώσεων με μακροχρόνια εμπειρία και δράση στον χώρο. Απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και σε επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν στο φλέγον ζήτημα της μεταναστευτικής πορείας των πληθυσμών. Προσφέρεται επίσης για την περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη των ενδιαφερομένων που έχουν στόχο την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης, καθώς επίσης και των εργαζομένων στον χώρο των επιστημών της υγείας και ψυχικής υγείας, προκειμένου να εξοικειωθούν με την πολυδιάσταση του φαινομένου, τις κριτικές θεωρίες αλλά και τις πρακτικές όψεις στη διαχείριση της ανθρώπινης κινητικότητας σε ένα διαρκώς και ταχύτατα μεταλλασσόμενο περιβάλλον.

Θέτοντας στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού του προγράμματος τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου της μετανάστευσης, την αναγκαιότητα στήριξης της ενταξιακής διαδικασίας των προσφύγων και μεταναστών, καθώς και την ανάδειξη των ευκαιριών οι οποίες απορρέουν από την αέναη και ακάματη ροή των ανθρώπων ανά τους αιώνες, το Πρόγραμμα εστιάζει σε καίριες πτυχές που συνδέονται με το φαινόμενο της αναγκαστικής μετακίνησης, με έμφαση στον ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα αυτού και στην πολυδιάσταση της ενταξιακής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει στην ανάλυση:

 • των σύγχρονων τάσεων της μετανάστευσης και τη σύνδεσή τους με το κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό συγκείμενο
 • της μετανάστευσης ως Λόγο (discourse) και ως αφήγημα και της επιρροής εκάστων δρώντων στη διαμόρφωση αυτού
 • των ενταξιακών πολιτικών και των πολιτικών αποκλεισμού σε επίπεδο κριτικής ανάλυσης
 • της προσφυγικής εμπειρίας μέσα από προσωπικές διηγήσεις και μαρτυρίες, αναλύοντας την προσφυγική και μεταναστευτική διαδρομή μέσα στο χώρο και τον χρόνο
 • των κοινωνικών προεκτάσεων για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των προσφύγων και μεταναστών
 • των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως οι ανήλικοι πρόσφυγες και τα θύματα των βασανιστηρίων και τους παράγοντες διακινδύνευσης και προστασίας
 • της Κοινωνιολογίας της Υγείας των μετακινούμενων πληθυσμών και της υιοθέτησης καλών πρακτικών πολιτισμικής διαμεσολάβησης
 • των βασικών αρχών στατιστικής δημογραφίας και επιδημιολογίας πεδίου

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ- Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη- Management Of Migratory And Refugee Flows In Europe» απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων:

 • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Νοσηλευτικής.
 • Πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, «αντίστοιχων» με τα παραπάνω Τμήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Πτυχιούχοι από όλα τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρα 1 και 88 του ν. 3883/2010 – Α΄ 167), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4249/2014 Α΄ 73), τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 2014 – Α΄ 73) και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 του π.δ. 75/2018 – Α΄ 145) της χώρας. Κάτοχοι σχετικών τίτλων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως την ημερομηνία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους από την Τριμελή Επιτροπή(επισύναψη Υπ. Δήλωσης στην αίτηση, ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως την ημερομηνία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους από την Τριμελή Επιτροπή)

Το πρόγραμμα σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: Τα δύο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα παρέχουν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του α΄ εξαμήνου και επίσης τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα του β΄ εξαμήνου, το καθένα εκ των οποίων αποτιμάται σε 7,5 μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία συγκεντρώνει 30 μονάδες ECTS. Έτσι, το ΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. 90 μονάδες ECTS συνολικά.

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον εξ αποστάσεως διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων που υλοποιείται με τεχνολογία σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των διδακτικών εβδομάδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτεί τη συστηματική συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Ορισμένες διαλέξεις επισκεπτών καθηγητών διεξάγονται στην αγγλική ή και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες με πρόβλεψη όμως διερμηνείας προς την αγγλική γλώσσα

Έναρξη μαθημάτων

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται να γίνει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος το Φεβρουάριο 2025.

Κόστος Σπουδών

Το συνολικό κόστος σπουδών ανέρχεται σε 3.500,00 ευρώ που καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως ακολούθως:
1η δόση με την εγγραφή στο Α εξάμηνο(1500,00),
2η δόση με την εγγραφή στο Β εξάμηνο(1000,00),
3η δόση με την εγγραφή στο Γ εξάμηνο.(1000,00).

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά στο : https://nautilus.aegean.gr/ )
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αναλυτική Έκθεση για τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων καθώς και των λόγων, για τους οποίους ενδιαφέρονται για Μεταπτυχιακές Σπουδές.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής επιπέδου C2
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών άλλων γλωσσών(εάν υπάρχουν)
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι θα ενίσχυε την υποψηφιότητα τους.

Για την επισύναψη επιπλέον αρχείων και της Αστ. Ταυτότητας , παρακαλούμε αφού αποθηκευτούν σε ένα ενιαίο συμπιεσμένο αρχείο με τη μορφή zip, να μεταφορτωθούν στο πεδίο «Μεταφόρτωση επιπλέον στοιχείου»:

Ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων φοιτητών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους πενήντα (50).

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων
Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται:
α) στην εξέταση των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τους φακέλους υποψηφιότητας
β) στο βαθμό πτυχίου τους,
γ) σε προφορική συνέντευξη κατά την οποία αξιολογείται κατά κύριο λόγο η επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση του διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών.

Ενδεικτική ημερομηνία εξ αποστάσεως προφορικής συνέντευξης: 4-5 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59μμ, . αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην προβλεπόμενη συνέντευξη γίνονται αποκλειστικά με ανάρτηση του πλήρους προγράμματος των συνεντεύξεων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.soc.aegean.gr/index.php

Στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων αναφέρονται ρητά η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η εξ’ αποστάσεως συνέντευξη κάθε υποψηφίου/ας και οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510 36504-525 και στο email:

Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.soc.aegean.gr/index.php

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated