ΠΜΣ «Μεταναστευτικές Σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνιολογίας ανακοινώνουν τη λειτουργία του, αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη-Management Of Migratory And Refugee Flows In Europe», για το ακ. έτος 2024-25. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκτοπισμού μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα, αγγίζοντας ένα από τα πιο καίρια και σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης Ιστορίας.

Το ΠΜΣ επικεντρώνεται σε ένα τα πιο επίκαιρα και ελκυστικά πεδία σπουδών της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς προσφέρει πολύτιμη γνώση και εμβριθή ανάλυση του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, με την πλούσια θεματολογία, τις διεθνείς συνεργασίες του και την πολύτιμη προσφερόμενη εμπειρία στο πεδίο (fieldwork).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται να πραγματοποιούν Έρευνα Πεδίου και Πρακτικά Προγράμματα με Έμφαση στα Κριτήρια Ευαλωτότητας των Αιτούντων Άσυλο και των Μετακινούμενων Κοινωνικών Ομάδων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους και την κείμενη Νομοθεσία, την οποία συντονίζει ο/η υπεύθυνος/η Άσκησης Πεδίου του Π.Μ.Σ. και υλοποιείται στους συμμετέχοντες και συνεργαζόμενους φορείς. H Έρευνα Πεδίου και Πρακτικά Προγράμματα με Έμφαση στα Κριτήρια Ευαλωτότητας των Αιτούντων Άσυλο και των Μετακινούμενων Κοινωνικών Ομάδων, είναι υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων (κοινωνιολόγων, νομικών, ανθρωπολόγων, ψυχολόγων, ιατρών, επιδημιολόγων, διεθνολόγων, οικονομολόγων και κοινωνικών επιστημόνων) από την Ελλάδα και Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τη συμμετοχή επίσημων φορέων και εκπροσώπων οργανώσεων με μακροχρόνια εμπειρία και δράση στον χώρο. Απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και σε επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν στο φλέγον ζήτημα της μεταναστευτικής πορείας των πληθυσμών. Προσφέρεται επίσης για την περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη των ενδιαφερομένων που έχουν στόχο την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης, καθώς επίσης και των εργαζομένων στον χώρο των επιστημών της υγείας και ψυχικής υγείας, προκειμένου να εξοικειωθούν με την πολυδιάσταση του φαινομένου, τις κριτικές θεωρίες αλλά και τις πρακτικές όψεις στη διαχείριση της ανθρώπινης κινητικότητας σε ένα διαρκώς και ταχύτατα μεταλλασσόμενο περιβάλλον.

Θέτοντας στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού του προγράμματος τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου της μετανάστευσης, την αναγκαιότητα στήριξης της ενταξιακής διαδικασίας των προσφύγων και μεταναστών, καθώς και την ανάδειξη των ευκαιριών οι οποίες απορρέουν από την αέναη και ακάματη ροή των ανθρώπων ανά τους αιώνες, το Πρόγραμμα εστιάζει σε καίριες πτυχές που συνδέονται με το φαινόμενο της αναγκαστικής μετακίνησης, με έμφαση στον ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα αυτού και στην πολυδιάσταση της ενταξιακής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει στην ανάλυση:

 • των σύγχρονων τάσεων της μετανάστευσης και τη σύνδεσή τους με το κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό συγκείμενο
 • της μετανάστευσης ως Λόγο (discourse) και ως αφήγημα και της επιρροής εκάστων δρώντων στη διαμόρφωση αυτού
 • των ενταξιακών πολιτικών και των πολιτικών αποκλεισμού σε επίπεδο κριτικής ανάλυσης
 • της προσφυγικής εμπειρίας μέσα από προσωπικές διηγήσεις και μαρτυρίες, αναλύοντας την προσφυγική και μεταναστευτική διαδρομή μέσα στο χώρο και τον χρόνο
 • των κοινωνικών προεκτάσεων για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των προσφύγων και μεταναστών
 • των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως οι ανήλικοι πρόσφυγες και τα θύματα των βασανιστηρίων και τους παράγοντες διακινδύνευσης και προστασίας
 • της Κοινωνιολογίας της Υγείας των μετακινούμενων πληθυσμών και της υιοθέτησης καλών πρακτικών πολιτισμικής διαμεσολάβησης
 • των βασικών αρχών στατιστικής δημογραφίας και επιδημιολογίας πεδίου

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ- Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΜΣ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη- Management Of Migratory And Refugee Flows In Europe» απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων:

 • κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρα 1 και 88 Ν. 3883/2010 – ΦΕΚ 167/Α΄/24.09.2010)
 • πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 5 άρθρο 38 Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014)
 • πτυχιούχοι από τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (παρ. 14 άρθρο 69 Ν. 4249/2014 2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014)
 • πτυχιούχοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 ΠΔ 75/2018 – ΦΕΚ 145/Α΄/07.08.2018).

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους από την Τριμελή Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα σπουδών
Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται εξ ’ολοκλήρου με σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και προσφέρει στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. 90 μονάδες ECTS συνολικά. Παρακάτω ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- MANAGEMENT OF MIGRATORY AND REFUGEE FLOWS IN EUROPE 2024-25

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
183-2022-01Ανθρωπιστικό Δίκαιο Και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Humanitarian Law And Human RightsΥποχρεωτικό7,5
183-2022-02Κοινωνιολογία Της Υγείας Των Μετακινούμενων Πληθυσμών Και Καλές Πρακτικές Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης – Medical Anthropology And Population Mobility. Best Practices In Health Intercultural MediationΥποχρεωτικό7,5
183-2023-03Ιστορία των Μεταναστεύσεων – History of MigrationsΥποχρεωτικό7,5
183-2022-04Βασικές Αρχές Στατιστικής, Δημογραφικής Και Επιδημιολογικής Έρευνας Με Εφαρμογές Στις Σύγχρονες Μεταναστευτικές/Προσφυγικές Ροές – Basic Terms In Statistics, Epidemiology And Demography In Migration StudiesΥποχρεωτικό7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
183-2022-05Μεταναστευτική Πολιτική και Διαδικασίες Ασύλου στην Ελλάδα και την ΕΕ, Προστατεύοντας τα Δικαιώματα των Προσφύγων και Μεταναστών – Migration And Asylum Polices In Greece And In The EU, Securing Refugee And Migrant RightsΥποχρεωτικό7,5
183-2022-06Πολιτικές Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών In Praxi – Migrant Integration Polices In PraxiΥποχρεωτικό 7,5
183-2022-07Έγκλημα Και Αντιεγκληματική Πολιτική Στην Αναγκαστική Μετανάστευση – Crime And Crime Policy In Forced MigrationΥποχρεωτικό7,5
183-2022-08Η Μετανάστευση ως Λόγος και ως Αφήγημα – Immigration as DiscourseΥποχρεωτικό7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
183-2022-09Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας -Master ThesisΥποχρεωτικό20
183-2023-10Έρευνα Πεδίου και Πρακτικά Προγράμματα με Έμφαση στα Κριτήρια Ευαλωτότητας των Αιτούντων Άσυλο και των Μετακινούμενων Κοινωνικών Ομάδων – Field Research and Practical Projects focusing on the Vulnerability Criteria of Asylum Seekers and displaced social groups.Υποχρεωτικό10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

Γλώσσα
Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Ορισμένες διαλέξεις επισκεπτών καθηγητών διεξάγονται στην αγγλική ή και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες με πρόβλεψη όμως διερμηνείας προς την αγγλική γλώσσα

Έναρξη μαθημάτων
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται να γίνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος το Φεβρουάριο 2026.

Κόστος Σπουδών
Το συνολικό κόστος σπουδών ανέρχεται σε 3.500,00 ευρώ που καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως ακολούθως:

 • 1η δόση με την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο(1500,00),
 • 2η δόση με την εγγραφή στο 2ο εξάμηνο(1000,00),
 • 3η δόση με την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο.(1000,00).

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ «Ναυτίλος» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας(πρόκειται για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος και ο μέσος όρος.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (στο πεδίο επιπλέον στοιχεία)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής επιπέδου C2 (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το σχετικό πιστοποιητικό, τότε ο/η υποψήφιος/α, θα εξετασθεί στην αγγλική γλώσσα στη διάρκεια της συνέντευξης).
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν)
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (αν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας(αν υπάρχουν)
 • Πτυχιακή εργασία(αν υπάρχει)
 • Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή
 • Για την επισύναψη επιπλέον αρχείων και της Αστ. Ταυτότητας, παρακαλούμε αφού αποθηκευτούν σε ένα ενιαίο συμπιεσμένο αρχείο με τη μορφή zip, να μεταφορτωθούν στο πεδίο «Μεταφόρτωση επιπλέον στοιχείου»: Εγχειρίδιο χρήσης

Ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων φοιτητών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους πενήντα (50).

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων
α) στην εξέταση των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τους φακέλους υποψηφιότητας και
β) εφόσον πληρούνται τα τυπικά προσόντα, στην προφορική συνέντευξη κατά την οποία αξιολογείται κατά κύριο λόγο η επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση ενός διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών, αυστηρά προσανατολισμένου στο γνωστικό πεδίο των ευρωπαϊκών σπουδών.

Ενδεικτικές ημερομηνίες εξ αποστάσεως προφορικής συνέντευξης: 2-3 Σεπτεμβρίου 2024.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων γνωστοποιείται αποκλειστικά με ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά, μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: έως και 14 Ιουλίου 2024, ώρα 23:59μμ.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510 36504-525 και στο email:

Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated