ΠΜΣ «Μετα-Βιομηχανιός Σχεδιασμός» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο “ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής”. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων/ ECTS (πλήρης φοίτηση).

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί τέλη φοίτησης 2.500 Ευρώ.

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20). Καθ’ υπέρβαση των παραπάνω αριθμών εισακτέων προβλέπεται η εγγραφή ενός (1) υποτρόφου εσωτερικού του ΙΚΥ, ενός υποτρόφου του προγράμματος υποτροφιών «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και ενός αλλοδαπού υποτρόφου του Ελληνικού Κράτους.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπήςμε προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος.

Ενδεικτικός κατάλογος Τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι :

 • Τμήματα Αρχιτεκτονικής
 • Σχολές Καλών Τεχνών
 • Τμήματα Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Βιομηχανιών του Πολιτισμού

Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη είτε μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο πάνω αντικείμενα είτε αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, είτε αποδεδειγμένη ενασχόληση με παρεμφερή αντικείμενα. Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις η συνάφεια κρίνεται από αρμόδια επιτροπή του Μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες πρέπει συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο site http://www.arch.uth.gr/pid-master/appform

Για να θεωρηθεί έγκυρή η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ “ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ” τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας [επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου της αίτησης]
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2022, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.
 5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
 6. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκεμε την παρ. 19 του άρθρου13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
 7. Υπόμνημα εργασιών(portfolio) που πιστοποιεί την ποιότητα του έργου των υποψηφίων στην αρχιτεκτονική, το design, τις εικαστικές τέχνες.
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές η εξέχουσες προσωπικότητες
 9. Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το ΠΜΣ“ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”.

 

Προθεσμία υποβολής μέχρι και Πέμπτη 30.06.2022

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ “ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ” και πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

 • στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ο φάκελος των υποψηφίων και
 • στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την φυσιογνωμία του Τμήματος όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (καθημερινά 12.00 – 14.00), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 74242, 6972504387
ιστοσελίδα: http://www.arch.uth.gr, e-mail:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated