ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχιατρική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι υποψήφιοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να επιλεγούν για τον Η΄ κύκλο σπουδών (3ο του επανιδρυθέντος) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρική», που προγραμματίζεται να αρχίσει κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2024-2025.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την εισαγωγή μέχρι και 40 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Επιπλέον, μέχρι ένα από τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ καθώς και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής του παρόντος ΠΜΣ, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, εφόσον υπηρετούν στο τμήμα Ιατρικής και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από 01/07/2024 έως και 25/07/2024 (η εμπρόθεσμη υποβολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated