ΠΜΣ «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία ( Εφαρμοσμένη Ανατομία)»- ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 για την επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. (ΦΕΚ Β’ 3705/29.8.2018).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία) (http://www.surgicalanatomy.gr)

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία ( Εφαρμοσμένη Ανατομία)», πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και θα δεχθεί υποψηφίους για εγγραφή το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022.

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 40. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά: α. Βιογραφικό, β. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, γ. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π., δ. Πτυχίο βασικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία, ε. Λοιποί τίτλοι σπουδών, στ. Αντίτυπα ερευνητικού έργου, ζ. Δικαιολογητικά/έντυπα που προβλέπονται από την αίτηση για το Π.Μ.Σ., η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ενιαία όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Π.M.Σ. (Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας , Κτίριο A’ είσοδος 2 Ιατρικής Α.Π.Θ. 2ος όροφος , τηλ. 2310 999305, www.surgicalanatomy.gr ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική θυρίδα 300 ΤΚ 54124) από 10/5/21 έως 30/07/2021 και από 01/09/2021 έως 20/09/2021.

Επισημαίνεται ότι δε γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη συμπληρωματική κατάθεση δικαιολογητικών από τις  21/09/2021 και μετά.

Το Π.Μ.Σ. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).

Πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» στο e-mail: ή στο τηλέφωνο 2310 999305 κα Ρωμαλέα Παππά.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated