fbpx

ΠΜΣ «Κλινική – Χειρουργική Ανατομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 διοργανώνει τον πέμπτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο “Κλινική – Χειρουργική Ανατομία” και απευθύνει πρόσκληση σε νέους επιστήμονες, που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην Εφαρμοσμένη Ανατομία.
Η διάρκεια των σπουδών που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην “Κλινική – Χειρουργική Ανατομία” είναι 18 μήνες (τρία εξάμηνα).
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων είναι κατ΄ ανώτατο όριο τριάντα (30) φοιτητές.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών, Νοσηλευτικής) των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική, ενώ τα μαθήματα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις. Μεγάλο ποσοστό των μαθημάτων θα διεξαχθούν διαδικτυακά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για τη φοίτηση απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, που ανέρχονται σε 3000 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη κατά την εγγραφή και η δεύτερη κατά την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων του Προγράμματος είναι: από την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

ή ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:
Εργαστήριο Ανατομίας Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Υπόψιν Καθ. κ. Α. Φίσκα
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
Αλεξανδρούπολη, 68100

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 4. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες νόμιμες μεταφράσεις και αναγνώριση ισοτιμίας για τίτλους της αλλοδαπής). Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται και από αναλυτική βαθμολογία, προαιρετικά
 5. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται οι σπουδές και η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
 6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης) ή προφορικών ανακοινώσεων (αντίγραφο του εξωφύλλου και της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
 7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση)
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλης γλώσσας, προαιρετικά
 9. Πιστοποιητικό επάρκειας των αλλοδαπών υποψηφίων στην Ελληνική γλώσσα (Ν. 2083/92 αρ.12, παρ. 2α)
 10. Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση επαρκούς γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 11. Δικαιολογητικά, άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά άλλης επαγγελματικής προϋπηρεσίας, προαιρετικά
 12. Συστατική (-ες) επιστολή(-ες) έως 2, προαιρετικά

Η επιλογή των υποψηφίων μπορεί να περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη, εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια εισαγωγής.

Η έναρξη του πέμπτου κύκλου μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022.

Επικοινωνία – πληροφορίες: www.anatomy-duth.gr

Share This Post

Recent Posts

Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση

Read More »

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated