Aristotle University of Thessaloniki

ΠΜΣ «Κινησιολογία», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

•Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο παρέχει : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κινησιολογία.

• Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 1-9-2021 μέχρι και 14-9-2021 αυτοπροσώπως ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ (Άγιος Ιωάννης, 62 110 Σέρρες, τηλ. 2310-991050 )

Με την υποβολή της αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR- Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ2016/679).

Αριθμός εισακτέων, είκοσι (20) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων:
1. σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας,
2. σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία αναγνωρίστηκαν (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμα με τα Ελληνικά,
3. σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ). Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής θα αποτελούν κατ’ ανώτατο όριο το 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών.

Διαδικασία επιλογής

Α. Προϋποθέσεις
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να προχωρήσει η διαδικασία της μοριοδότησης των προσόντων του/της κάθε υποψηφίου/ας, πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις:
1. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) με πιστοποιητικό τουλάχιστον «Lower» για την Αγγλική ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου από τις άλλες γλώσσες. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα.
2. Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών) σύμφωνα με πρότυπο το οποίο διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Β. Δικαιολογητικά:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://phedsr.auth.gr/el/postgrad/docs)
2.Αντίγραφο πτυχίου (υποχρεωτικό) και για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) (υποχρεωτικό),
3. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (προϋπόθεση εγγραφής),
4. Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών) (προϋπόθεση εγγραφής),
5. Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό) (με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας εφόσον υπάρχουν)
6. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας/πτυχιακής εργασίας στον πρώτο (προπτυχιακό) κύκλο σπουδών (βλ. Κριτήρια, Γ2) (εφόσον υπάρχει).
7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας (βλ. Κριτήρια, Γ3) (εφόσον υπάρχει),
8. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων (πλήρες αντίγραφο όλης της εργασίας στη δημοσιευμένη μορφή της) (βλ. Κριτήρια, Γ4) (εφόσον υπάρχουν),
9. Δικαιολογητικά ανακοινώσεων (πλήρες αντίγραφο της κάθε ανακοίνωσης στη δημοσιευμένη μορφή της στα πρακτικά του συνεδρίου) (βλ. Κριτήρια, Γ5) (εφόσον υπάρχουν),
10. Επιπλέον πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ (βλ. Κριτήρια, Γ6) (εφόσον υπάρχουν).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων για να αποδοθούν τα μόρια. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών ή αποστέλλονται ταχυδρομικά εμπρόθεσμα με συστημένη επιστολή. Επισημαίνεται ότι την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει ΟΛΑ τα δικαιολογητικά και δεν γίνεται δεκτή η συμπληρωματική ή και η εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που θα φοιτήσουν στο ΠΜΣ επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή επιλογής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Γ. Κριτήρια.
Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις (περίπτωση Α. 1 και 2), αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από επιμέρους κριτήρια.
Κάθε κριτήριο έχει διαφορετική αξιολογική βαρύτητα. Τα κριτήρια για τη μοριοδότηση των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:
1. Βαθμός πτυχίου (50 μόρια)

Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ x 5

2. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας /πτυχιακής εργασίας (15 μόρια)

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας/πτυχιακής εργασίας , ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της, αξιολογείται με 15 μόρια. Ως διπλωματική εργασία λαμβάνεται μόνο αυτή που εκπονήθηκε στον πρώτο (προπτυχιακό) κύκλο σπουδών (όχι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα). Πιστοποιείται από τον σχετικό βαθμό που αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του
υποψηφίου.

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία στην επιστημονική περιοχή του υποψηφίου όπως παρακάτω (3 μόρια):

• 5 εξάμηνα εργασίας =3 μόρια
• 2 εξάμηνα εργασίας =1 μόριo
• 1 εξάμηνο εργασίας =½ μόριο

Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

I. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή σύμβαση με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ,
II. Βεβαίωση από το ΥΠΕΠΘ,
III. Πιστοποιητικό ασφάλισης,
IV. Συμβόλαιο με Αθλητική Ομοσπονδία ή απόδειξη πληρωμής από Αθλητική Ομοσπονδία.

Στα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου στη θέση αυτή. Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δε γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται.

4. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (20 μόρια)

•Ελληνικά και διεθνή περιοδικά με επιτροπή σύνταξης (editorial board) σε βάση δεδομένων (Google Scholar, Pubmed, Scopus, Web of Science, SportDiscus) = 20 μόρια για τον 1ο, 15 μόρια για το 2ο, και 10 μόρια για τον 3ο συγγραφέα με την προϋπόθεση να είναι ερευνητική εργασία και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας (η μετά-ανάλυση θεωρείται ερευνητική εργασία). Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει πλήρες αντίγραφο όλης της εργασίας στη δημοσιευμένη μορφή της.
•Ελληνικά και διεθνή περιοδικά με επιτροπή σύνταξης εκτός βάσεων δεδομένων (Google Scholar, Pubmed, Scopus, Web of Science, SportDiscus) = 8 μόρια για τον 1ο, 5 μόρια για το 2ο, και 3 μόρια για τον 3ο συγγραφέα με την προϋπόθεση να είναι ερευνητική εργασία και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας (η μετά-ανάλυση θεωρείται ερευνητική εργασία). Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει πλήρες αντίγραφο όλης της εργασίας στη δημοσιευμένη μορφή της.
• Ελληνικά και διεθνή περιοδικά χωρίς επιτροπή σύνταξης λαμβάνουν μηδέν (0) μόρια (η μετά-ανάλυση θεωρείται ερευνητική εργασία). Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει πλήρες αντίγραφο όλης της εργασίας στη δημοσιευμένη μορφή της.

Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν υπολογίζονται για την αξιολόγηση του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύσεις σε εφημερίδες ή στον περιοδικό τύπο ή στον ηλεκτρονικό τύπο). Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν αντίτυπο της δημοσιευμένης εργασίας και της σελίδας που αναγράφεται η επιτροπή σύνταξης του
περιοδικού (editorial board). Η επιτροπή αξιολόγησης των κριτηρίων έχει το δικαίωμα να κρίνει κατά περίπτωση τις εργασίες που είναι δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά εκτός βάσεων δεδομένων (Google Scholar, Pubmed, Scopus, Web of Science, SportDiscus). Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει επιπλέον να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τη Σύνταξη του περιοδικού.

5. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (10 μόρια)
• Η συμμετοχή σε κάθε ανακοίνωση αξιολογείται για τον 1ο συγγραφέα με 5 μόρια, και για το 2ο με 3 μόρια*.
• Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το πλήρες αντίγραφο της δημοσιευμένης στα πρακτικά του συνεδρίου ανακοίνωσης καθώς και το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου, στο οποίο έγινε η ανακοίνωση.
*Σημείωση. Θα αξιολογηθούν μέχρι δύο (2) ανακοινώσεις. Το σύνολο των μορίων και για τα δύο είδη των ανακοινώσεων (προφορικές και αναρτημένες) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 μόρια.
6. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (5 μόρια) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι και δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ αξιολογούνται με 5 μόρια.

ΣΥΝΟΛΟ: 103 μόρια

Περιπτώσεις ισοβαθμίας
• Η ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων στην τελευταία θέση καθίσταται αδύνατη αφού λαμβάνεται υπόψη η διαφορά στο δεκαδικό ψηφίο των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη και το τρίτο δεκαδικό, κτλ.
• Ανακοίνωση πίνακα κατάταξης υποψηφίων στις 20/9/2021 Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από 21/9/2021 μέχρι και 22/9/2021 Ανακοίνωση τελικού πίνακα επιτυχόντων στις 27/9/2021 Εγγραφές επιτυχόντων από 28/9/2021 μέχρι και 10/10/2021. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματέα του ΠΜΣ, την κ. Δήμητρα Γκιμπιρίτη
τηλ: 2310-991050-54) και από την ηλεκτρονική σελίδα www.phed-sr.auth.gr.

Σέρρες 14/06/2021
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated