ΠΜΣ «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), για την περίοδο 2022-23. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος απονέμει αναγνωρισμένο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» με τρεις ειδικεύσεις:

 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα
 • Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή
 • Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (2ου κύκλου σπουδών ΑΕΙ), στα επιστημονικά πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση την ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

H χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες και διαρθρώνεται σε τρεις ακαδημαϊκές περιόδους, πλήρους φοίτησης. O αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, που θα εισαχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ορίζεται ως εξής:

 • Δέκα έξι (16) στην ειδίκευση «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
 • Δώδεκα (12) στην ειδίκευση «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»
 • Δώδεκα (12) στην ειδίκευση «Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου»

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και πρόσθετες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας, και συγκεκριμένα στην σελίδα καθώς και στην σελίδα του facebook @agri.innovative.systems.master.gr

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση , σε μορφή αρχείου PDF τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (επισυνάπτεται στην προκήρυξη και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 • Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλής γνώσης) (αν υπάρχει).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (υποχρεωτικά).

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 20 η Αυγούστου 2022. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση , σε μορφή αρχείου PDF. Στη συνέχεια και έπειτα από την αρχική επιλογή, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα επικυρωμένα αυτών. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας, τηλ. 2310013862, 2310013361 & 2310013865 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού καθημερινά 10:00 – 13:00) και στο email

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated