ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:30.

Προθεσμία
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού επιπροσθέτως απαιτείται επίσημη μετάφραση του αντιγράφου πτυχίου, ενώ ενδέχεται να ζητηθεί από τον/την υποψήφιο/-α να υποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης πτυχίου της αλλοδαπής όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_πτυχίο)
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_βαθμολογία)
 4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψήφιου/ιας. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_βιογραφικό)
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι το επίπεδο B2· συγκεκριμένα, για την αγγλική γλώσσα: επιπέδου Lower, για τη γαλλική: DELF B2, για τη γερμανική: ZERTIFIKATB2, για την ιταλική: CELI 3, για την ισπανική: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE, Nivel intermedio). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_αγγλικά [ή όποια άλλη γλώσσα])
 6. Γραπτή ερευνητική πρόταση (250-500 λέξεις) για ένα θέμα Ιστορίας της Τέχνης όπου να αναδεικνύεται η συγκρότηση του/της υποψήφιου/ας σε ζητήματα ιστορίας της τέχνης. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_πρόταση)
 7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_ταυτότητα)
 8. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψήφιου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_συστατική1, [επίθετο υποψηφίου]_πτυχιακή, [επίθετο υποψηφίου]_δημοσίευση1)
 9. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_επάρκεια-ελληνικά)

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_ Βεβαίωση περάτωσης σπουδών)

Για τα πιστοποιητικά και τα αρχεία που έχουν σαρωθεί:
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Για τις Συστατικές Επιστολές:

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

 1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης»
 2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
 3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
 4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης γίνονται κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), των Σχολών Συντήρησης Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας, Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη και θα εξεταστούν προφορικά και γραπτά στην Ιστορία της Τέχνης της Δύσης από την Αναγέννηση μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα (από το Giotto μέχρι τον Picasso). Επίσης θα εξεταστούν γραπτά σε μια ξένη γλώσσα της επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), την οποία θα δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τριάντα (30) ετησίως.

Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379-77337 και στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated