Aristotle University of Thessaloniki

ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών Φοιτητών στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ).

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι 20.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων

 • Φυσικής,
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Πληροφορικής,
 • Τηλεπικοινωνιών,
 • Διοίκησης Τεχνολογίας,
 • Σχολής Ικάρων

καθώς και των Τμημάτων

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

1. Προπτυχιακές Σπουδές – Κριτήρια επιλογής
Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:
α. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του 6.0/10
β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2), ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
γ. Υποψήφιοι των οποίων η κατάρτιση στην Ηλεκτρονική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες κρίνεται μη επαρκής με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους, οφείλουν να συμμετάσχουν σε ειδικές εξετάσεις σχετικών μαθημάτων σε δύο προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι:

 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (επιλογής 7ου εξαμήνου) ή/και
 • Θέματα Τηλεπικοινωνιών (επιλογής 8ου εξαμήνου)

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:

 • Βαθμός πτυχίου.
 • Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 • Επίδοση στην Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία που είναι συναφής με το Π.Μ.Σ.
 • Άλλα προσόντα, όπως επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα, εργασίες, συμμετοχή σε σχολεία ή/και συνέδρια, άλλα πτυχία κλπ.
 • Επίδοση στην εισαγωγική εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξετάζεται επειδή η κατάρτισή του κρίνεται επαρκής στα παραπάνω θέματα, λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι βαθμοί επίδοσης κατά τις προπτυχιακές σπουδές του.
 • Συνέντευξη από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Εξέτασης.

Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή συμμετοχή στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:

 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (επιλογής 7ου εξαμήνου)
 • Ηλεκτρομαγνητισμός (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)
 • Θέματα Τηλεπικοινωνιών (επιλογής 8ου εξαμήνου)

2. Αίτηση
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από την Πέμπτη 1-9-2022 έως την Κυριακή 25-9- 2022, ώρα 24:00.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, στη διεύθυνση:
https://www.physics.auth.gr/msc_applications
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
β. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
γ. Αντίγραφο πτυχίου (για τους απόφοιτους),
δ. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
ε. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
στ. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (θα αναρτώνται με ένα συμπιεσμένο αρχείο zip), όπως:
άλλα πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών, αντίγραφα εργασιών (όπου προβλέπονται, π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. Αρχικά θα αναρτώνται οι περιλήψεις (abstracts) των εργασιών. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν), δημοσιεύσεις (abstracts) και γενικά ότι πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
ζ. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους υπάρχουν στον ιστότοπο εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated