ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών Φοιτητών στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας).

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι 20.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων

 • Φυσικής,
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Πληροφορικής,
 • Τηλεπικοινωνιών,
 • Διοίκησης Τεχνολογίας,
 • Σχολής Ικάρων
  καθώς και των Τμημάτων
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Ελλάδας και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:

1. Προπτυχιακές Σπουδές – Κριτήρια επιλογής
Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:
α. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του 6.0/10
β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2), ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
γ. Υποψήφιοι των οποίων η κατάρτιση στην Ηλεκτρονική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες κρίνεται μη επαρκής με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους, οφείλουν να συμμετάσχουν σε ειδικές εξετάσεις σχετικών μαθημάτων σε δύο προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι:

 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (επιλογής 7ου εξαμήνου) ή/και
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θέματα Τηλεπικοινωνιών) (επιλογής 7ου εξαμήνου)

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:
α. Βαθμός πτυχίου.
β. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
γ. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
δ. Επίδοση στην Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία που είναι συναφής με το Π.Μ.Σ.
ε. Άλλα προσόντα, όπως επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα, εργασίες, συμμετοχή σε σχολεία ή/και συνέδρια, άλλα πτυχία κλπ.
στ. Επίδοση στην εισαγωγική εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξετάζεται επειδή η κατάρτισή του κρίνεται επαρκής στα παραπάνω θέματα, λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι βαθμοί επίδοσης κατά τις προπτυχιακές σπουδές του.
ζ. Συνέντευξη από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Εξέτασης.

2. Αίτηση
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από την Παρασκευή 1 – 9 – 2023 έως την Πέμπτη 28 – 9 – 2023, ώρα 24:00.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, στη διεύθυνση: https://www.physics.auth.gr/msc_applications

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
β. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
γ. Αντίγραφο πτυχίου (για τους απόφοιτους),
δ. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
ε. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
στ. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (θα αναρτώνται με ένα συμπιεσμένο αρχείο zip), όπως:

 • άλλα πτυχία,
 • βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,
 • πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών,
 • αντίγραφα εργασιών όπου προβλέπονται, π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. (Αρχικά θα αναρτώνται οι περιλήψεις (abstracts) των εργασιών. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν),
 • δημοσιεύσεις (abstracts) και
 • γενικά ότι πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

ζ. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (elecom.physics.auth.gr), με βάση τους κωδικούς των αιτήσεων.

3. Συστατικές Επιστολές
Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στην διεύθυνση του ΠΜΣ δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να σταλούν από τους καθηγητές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: .
Απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ αντί των συστατικών επιστολών, αναγράφουν τα ονόματα δύο διδασκόντων οι οποίοι διατίθενται να τους χορηγήσουν συστατική επιστολή.

4. Ξενη Γλώσσα
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2), ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού).

5. Εξετάσεις
Οι εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα (Μαθήματα / Ημερομηνία / Αίθουσα, Ώρα):
α. Ηλεκτρονικά Κυκλώματα / Δευτέρα 2-10-2023 / Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, 15:00
β. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θέματα Τηλεπικοινωνιών) / Τρίτη 3-10-2023 / Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, 15:00
γ. Αγγλική Γλώσσα / Πέμπτη 5-10-2023 / Α12, 18:00
Διευκρινίζεται ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Ηλεκτρονική ή / και στις Τηλεπικοινωνίες είναι υποχρεωτικές ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η κατάρτιση των υποψηφίων σε αυτά τα δύο αντικείμενα κρίνεται μη επαρκής με βάση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.

6. Προσωπική συνέντευξη
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» περιλαμβάνουν προσωπική συνέντευξη.
Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
– Αγγλική Γλώσσα
Μετάφραση μιας περίπου σελίδας αγγλικού κειμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού).
Η εξέταση θα διενεργηθεί ταυτόχρονα για όλα τα ΠΜΣ στις 5-10-2023.
– Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
Συνδεσμολογίες ενίσχυσης σημάτων με διπολικά transistor επαφής (BJT). Κυκλώματα καθρεπτών, πηγών ρεύματος και τάσεων αναφοράς. Διαφορικός ενισχυτής και σύνδεση ενισχυτικών βαθμίδων σε AC/DC ζεύξη. Ενισχυτικές συνδεσμολογίες με transistor FET.
Τελεστικοί ενισχυτές και Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές
– Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θέματα Τηλεπικοινωνιών)
Φασματική ανάλυση σημάτων. Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης (AM, SSB, FM).
Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης. Συστήματα PCM.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
τηλ. 2310 998430
web: http://elecom.physics.auth.gr
email:

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
τηλ. 2310 998140
web: https://www.physics.auth.gr
email:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated