ΠΜΣ «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής έως δέκα οκτώ (18) μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές κατεξοχήν πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων (π.χ., Λογοθεραπείας) πρώην Τ.Ε.Ι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί/-ές και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (κυρίως επαρκής γνώση Γλωσσολογίας).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων/-ουσών. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται αμέσως μόλις αποκτηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα που θα επιλεγούν, για να εγγραφούν θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) μέσω της πλατφόρμας  από 22/8/2022 μέχρι 4/10/2022 και είναι τα εξής:

 1. Αίτηση
 2. Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα µίας (1) σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η πρόθεση για εγγραφή στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο/η υποψήφιος/-α προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αρκεί να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών/-τριών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου (µε αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 7. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 8. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι/-ες είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή εξέταση), καθώς και πιστοποιητικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
 9. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  Τα δικαιολογητικά που θα επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι/-ες οφείλουν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά και στη γραμματεία του τμήματος στο .
  Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα γλωσσολογικά προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση σε πτυχιακή/διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) και σε άλλες προπτυχιακές εργασίες καθώς και την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψήφιου/-ας.

Κριτήρια επιλογής – Συντελεστές βαρύτητας

 1. Συνέντευξη: 35%
 2. Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 30%
  (η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των γλωσσολογικών μαθημάτων δια του μέγιστου αριθμού γλωσσολογικών μαθημάτων που θα διαπιστωθεί στις αιτήσεις των υποψηφίων)

  • Ελάχιστος απαιτούμενος Μ.Ο. βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 7,5 / 10.
  • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
 3. Ξένες γλώσσες: 15% [Αγγλικά τουλάχιστον Β2 10% και δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα 5%]
 4. Γενικός βαθμός πτυχίου: 7%
  • Ελάχιστος απαιτούμενος γενικός Μ.Ο. βαθμολογίας: 6,5 / 10.
 5. Επίδοση σε πτυχιακή / διπλωματική εργασία – άλλες εργασίες: 8%
 6. Ερευνητική δραστηριότητα: 5%
  • Ως ερευνητική δραστηριότητα λογίζονται, πλην της αυτοτελούς έρευνας, και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η παρακολούθηση θερινών σχολείων, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, δημοσιεύσεις κ.ά.
   Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%

Αν η ΣΕ κρίνει ότι κάποιος/α επιτυχών/ούσα χρειάζεται ενίσχυση των βασικών γνώσεων Γλωσσολογίας, μπορεί να ζητήσει την παρακολούθηση των απαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής θα διεξαχθούν μεταξύ 10 με 14 Οκτωβρίου 2022.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι/-ες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: http://philology.upatras.gr/postgraduate/ ή από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-969757 – 760, e-mail: .

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated