Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» Ειδίκευση: Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης αριθμ. 371/22-4-2021, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δώδεκα (12) θέσεις στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία.

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Υποχρεωτικά
 1. Αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο. Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο. Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε μία ευρωπαϊκή ξένη γλώσσα: Επίπεδο Γ2. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής (πχ Cambridge, Michigan, Sorbonne κ.λπ.). Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο. Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
Προαιρετικά
 • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο. Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής. Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο. Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 • Συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2021 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Βαθμός πτυχίου: 10%
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και επίδοση σε Πτυχιακή Εργασία – όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών – σε γνωστικά αντικείμενα συναφή ή συγγενή με την ειδίκευση: 20%
 • Γραπτή εξέταση των υποψηφίων που συνίστανται στην ανάπτυξη ενός σχεδίου έρευνας βασισμένου πάνω σε υπόθεση εργασίας που δίνεται ως θέμα: 20%
 • Προφορική συνέντευξη: 40%
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών: 10%

Η διαδικασία εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τα δικαιολογητικά, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και καλεί τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ιες σε γραπτή εξέταση.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι ημερομηνίες εξετάσεων, οι αίθουσες και οι ώρες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.frl.auth.gr μετά το τέλος των αιτήσεων.

Σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Με τη γραπτή εξέταση, σημαντικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογούνται:

 • η ικανότητα έκφρασης με συνοχή και συνεκτικότητα στην ελληνική γλώσσα,
 • η ικανότητα διατύπωσης σύνθετων συλλογισμών/προβληματισμών/συμπερασμάτων,
 • η ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών,
 • η γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας.

Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά για να αναπτύξουν ένα σύντομο σχέδιο έρευνας (μέχρι 1200 λέξεις) σχετικά με μια ερευνητική υπόθεση εργασίας η οποία θα τους δοθεί ως θέμα. Το σχέδιο έρευνας μπορεί να κινείται σε 3 κυρίους άξονες:

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Σαφής ανάλυση του θέματος
 • Ανάπτυξη του σκοπού, των υποθέσεων εργασίας ή/και προβληματισμών.
 • Σύντομη αναφορά σε συναφείς, με το υπό εξέταση αντικείμενο, έρευνες.
 • Σύντομη ανάλυση της σκοπιμότητας της έρευνας και της συμβολής της στην προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης γενικότερα.

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  • Περιληπτική παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας.
  • Συνοπτική περιγραφή του γενικότερου σχεδίου/πλαισίου έρευνας, για παράδειγμα:
   • επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα (διαδικασία της δειγματοληψίας),
   • συγκριτική έρευνα,
   • μελέτη περίπτωσης,
   • έρευνα δράσης,
   • συμμετοχική παρατήρηση,
  • Εργαλεία της έρευνας, για παράδειγμα:
   • ερωτηματολόγια,
   • άξονες συνεντεύξεων,
   • βιβλιογραφία.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Σύντομη περιγραφή της δομής της έρευνας.

Προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής, λεξικού, ή άλλου βοηθήματος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται.

Η Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους και τις υποψήφιες που έχουν προβιβάσιμο βαθμό.

Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών, τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από την Συνέλευση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. (http://pms.frl.auth.gr/)

Για επιπλέον πληροφορίες και βιβλιογραφία πατήστε εδώ

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγήτρια Μαρία Λιτσαρδάκη

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated