ΠΜΣ «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 4553/Β’/17.07.2023), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 προκηρύσσονται θέσεις μόνο για την ειδίκευση Γ’: Γεωπληροφορική.

Το ΠΜΣ προσφέρει τη γνώση και την εμπειρία του Τμήματος Γεωγραφίας στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, σε θεματικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Χαρτογραφία, Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing), Χωρική Ανάλυση, Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones), Προγραμματισμό Υπολογιστών, Διαδίκτυο (Internet), Φυσικές Καταστροφές, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Αστική & Περιφερειακή Πολιτική.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε οκτώ (8) μαθήματα. Το Γ΄ εξάμηνο των σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ κατ’ ανώτατο όριο 30 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται κυρίως δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς και Τμημάτων Σχολών θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικοοικονομικής ειδίκευσης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές/τριες των κατά τα ανωτέρω οριζόμενων Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ (Οκτώβριος 2024).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ είναι τρία διδακτικά εξάμηνα.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ και την απόκτηση του ΔΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 1.800 €, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

Στους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, και δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Γενικός βαθμός Πτυχίου
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ
 • Επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο)
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο καλής γνώσης (πιστοποιητικό Β2 και άνω)
 • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στη συγκρότηση του “προφίλ” του/της υποψηφίου ως προς την ικανότητα του/της να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γεωπληροφορική.

Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί/ές πρέπει να έχουν επιπλέον και επάρκεια ελληνικής γλώσσας. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και να κληθούν να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα στο Τμήμα Γεωγραφίας τον Σεπτέμβριο 2024 (σε ημερομηνία που θα τους υποδειχθεί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ).

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση τηλεδιάσκεψης), στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 24.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα κατά προτίμηση σε μορφή .pdf ή .jpg.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της υποψηφίου/ας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι επί πτυχίω υποψήφιοι/ες θα κληθούν να καταθέσουν αντίγραφο της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών σε έντυπη μορφή έως την περίοδο των εγγραφών στο ΠΜΣ)
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή Μ.Ο.)
 5. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα (τυχόν) συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 και άνω και (προαιρετικά) αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες απαιτείται επάρκεια της ελληνικής γλώσσας
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν)
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα και από τη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 22510-36472, e-mail: & ).

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated