ΠΜΣ «Γεωπληροφορική»- ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (ΜΜΜ), λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1998-1999 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο “Γεωπληροφορική”.

Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο τη διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία, χαρτογράφηση και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και σε ανάλυση και σχεδιασμό του χώρου και ανάπτυξη ποικίλλων γεωεφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Το ΔΠΜΣ διαρκεί κατ’ ελάχιστον τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων, εάν αυτά απαιτούνται). Σε αυτό γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και:

 • απόφοιτοι του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Xώρας,
 • απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης,
 • απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών ΑΕΙ, με πτυχίο επιπέδου MSc ή MEng ή άλλου ισοδύναμου τίτλου,
 • τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον (α) υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν την αξιολόγηση για την επιλογή τους (συγκεκριμένα για φέτος μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021) και (β) εφόσον υποβάλουν ηλεκτρονικά βεβαίωση της εξεταστικής επιτροπής ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στη διπλωματική τους εργασία με την έναρξη των μαθημάτων.
 • Επίσης γίνονται, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών ως ο νόμος ορίζει.

 

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς και την Ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη είναι η γνώση βασικών στοιχείων Πληροφορικής, καθώς και η γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Προγραμματισμού (π.χ. εκ των BASIC, C, C++, JAVA, Python, …) ή ενός υπολογιστικού / προγραμματιστικού εργαλείου, όπως το MATLAB.

Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022, θα απορροφήσει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος ορίζει με συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, όπως είναι ο βαθμός διπλώματος/πτυχίου, η συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός τους για αυτό, η εμπειρία τους, η γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων δε και των συστατικών επιστολών. Είναι πιθανόν υποψήφιοι να κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη, το αποτέλεσμα της οποίας θα συμπληρώσει την εικόνα για την προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

Για τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στο e-mail:μέσω WeTransfer, έως και την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 :

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, καθώς και αιτιολόγηση στην αίτηση, του λόγου επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ.
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες.
 4. Αποδεικτικό εξοικείωσης με την Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα (καθώς και την Ελληνική για τους αλλοδαπούς).
 5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (χρησιμοποιώντας τη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ). Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει την πρώτη σελίδα τη στέλνει στον αξιολογητή. Ο αξιολογητής συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας και τη στέλνει ηλεκτρονικά στο e-mail:. Συστατικές επιστολές που δεν ακολουθούν την αναρτημένη φόρμα και την αναγραφόμενη διαδικασία αποστολής, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτεί πλήρη παρακολούθηση και απασχόληση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δηλ. σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”,  κα.  Ε.  Παλιάτσου,  τηλ.  2107722724,   από   τη   Γραμματεία   της   Σχολής   ΑΤΜ,   κα. Α. Δοντά, τηλ. 2107722781 και από το διαδίκτυο (http://geoinformatics.ntua.gr, email: ).

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 13/05/2021

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 23/06/2023 στον σύνδεσμο https://application.hua.gr/ 📍📍

Read More »

ΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική” (https://mschealth.dit.hua.gr/call/) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated