ΠΜΣ «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»- ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 2778/Β’/12.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο, σε 3 ειδικεύσεις (πιστοποιώντας παράλληλα επιστημονική επάρκεια γνώσεων πληροφορικής και άλλων συναφών θέσεων ΑΣΕΠ στους κατόχους του Διπλώματος του) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης):

 

 • Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου,

 

 • Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων, και

 

 • Γεωπληροφορική

Το ΠΜΣ προσφέρει στην υπηρεσία της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τη γνώση και την εμπειρία του Τμήματος Γεωγραφίας στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη και στην κοινωνία, σε θεματικά πεδία όπως: Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing), Διαδίκτυο (Internet), Φυσικές Καταστροφές, Κλιματική Αλλαγή, Προστασία Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εκπαίδευση & Έρευνα, Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Αστική & Περιφερειακή Πολιτική, Ανάπτυξη & Διαχείριση Υπαίθρου, Μετανάστευση και Γεωπολιτική.

Ταυτόχρονα με την αίτηση υποψηφιότητας, κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει μία από τις 3 ανωτέρω ειδικεύσεις που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου προσφέρονται συνολικά έως είκοσι τρία (23) μαθήματα, από τα οποία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε οκτώ (8). Το Γ΄ εξάμηνο των σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ κατ’ ανώτατο όριο 30 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται κυρίως δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς και Τμημάτων Σχολών θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικοοικονομικής ειδίκευσης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.  ΕΛ.ΑΚΤ.).

 

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές/τριες των κατά τα ανωτέρω οριζόμενων Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ (Οκτώβριος 2021).

 

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ είναι τρία διδακτικά εξάμηνα.

 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ και την απόκτηση του ΔΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 1.200 €, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων.

 

Στους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, και δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς- Αποφάσεις του Ιδρύματος.

 

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Γενικός βαθμός Πτυχίου
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ
 • Επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο)
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης (πιστοποιητικό Γ1/C1 και άνω)
 • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ή από ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στη συγκρότηση του “προφίλ” του/της υποψηφίου ως προς την ικανότητα του/της να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γεωγραφία.

Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί/ές πρέπει να έχουν επιπλέον και επάρκεια ελληνικής γλώσσας. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και να κληθούν να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα στο Τμήμα Γεωγραφίας τον Σεπτέμβριο 2021 (σε ημερομηνία που θα τους υποδειχθεί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ).

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση τηλεδιάσκεψης), στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 24.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf. Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα κατά προτίμηση σε μορφή .pdf ή .jpg.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της υποψηφίου/ας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
 3. Φωτο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι επί πτυχίω υποψήφιοι/ες θα κληθούν να καταθέσουν αντίγραφο της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών σε έντυπη μορφή έως την περίοδο των εγγραφών στο ΠΜΣ)
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή Μ.Ο.)
 5. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα (τυχόν) συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 7. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ ή από ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής στο ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής που βρίσκεται στο σύστημα «Ναυτίλος»
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 και άνω και (προαιρετικά)αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες απαιτείται επάρκεια της ελληνικής γλώσσας. Για το πιστοποιητικό και την ακριβή διαδικασία οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται από τη γραμματεία του ΠΜΣ
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν)

Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κατέχουν τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας του από το ΔΟΑΤΑΠ είτε μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας τους (εάν το διαθέτουν) είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΠΜΣ, οπωσδήποτε όμως πριν από την ολοκλήρωση του.

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδαhttps://geography.aegean.gr/geoinformatics/ και από τη

Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 22510-36472, e-mail: ).

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated