ΠΜΣ “Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός”, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ “ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ”
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός”, με την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 2554/2-7-2018), προκηρύσσει: 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Πιο συγκεκριμένα, για τις ειδικεύσεις – κατευθύνσεις του Προγράμματος προκηρύσσονται:
(α) Ειδίκευση Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:

  • Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής (2 θέσεις)
  • Σπουδές στον Χορό (1 θέση)
  • Φιλοσοφία του Αθλητισμού (1 θέση)
  • Αθλητική Ψυχολογία (2 θέσεις)
  • Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα (1 θέση)

(β) Ειδίκευση Οργάνωση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:

  • Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (2 θέσεις)

(γ) Ειδίκευση Προπονητική Αθλημάτων. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:

  • Προπονητική Αθλοπαιδιών (7 θέσεις)
  • Προπονητική Κλασικού Αθλητισμού (9 θέσεις)
  • Προπονητική Υγρού Στίβου (1 θέση)
  • Προπονητική Γυμναστικής (4 θέσεις)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ από τμήματα συναφή των επιστημονικών περιοχών του προγράμματος.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών θα γίνει μετά από συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
α) βαθμός πτυχίου ≥6.5 (βαρύτητα έως 20/100),
β) βαθμός συναφών προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων (μαθήματα από την αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου τα οποία σχετίζονται με την κατεύθυνση του Προγράμματος που επιθυμεί να ακολουθήσει) (βαρύτητα έως 20/100),
γ) πτυχιακή εργασία (βαρύτητα έως 10/100),
δ) δύο (2) συστατικές επιστολές (βαρύτητα έως 5/100),
ε) συνέντευξη (βαρύτητα έως 15/100),
στ) πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (βαρύτητα έως 10/100),
ζ) δημοσιεύσεις (βαρύτητα έως 10/100),
η) δεύτερο πτυχίο (βαρύτητα έως 10/100),
θ) πιστοποιημένη γνώση λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS, SAS, NVIVO (βαθμολογείται μέχρι 5 επιπλέον μόρια).
Για την επιλογή τους οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν ≥55/100 μόρια. Δεν θα αξιολογηθούν υποψηφιότητες για εισαγωγή στο πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που δεν πληρούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις:
(α) Βαθμός πτυχίου ≥6.5 και
(β) Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2.
Όσον αφορά στην πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας, το επίπεδο Β2, θεωρείται προϋπόθεση, δεν μοριοδοτείται, ενώ η πιστοποίηση σε επίπεδο C1 μοριοδοτείται με 5 μόρια και σε επίπεδο C2 με 10 μόρια.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο ( http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiakos-kyklosspoydon/fysiki-agwgi-a8lhtismos/diadikasia-eisagwgis-sto-pms.html ).
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας ( άρθρο 1, ΠΔ 146/2007, παράρτημα Γ’ ).
6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας.
7. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
8. Δύο συστατικές επιστολές. (Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων η μία συστατική επιστολή από τον καθηγητή που είχε την επίβλεψη της προπτυχιακής εργασίας).
9. Πτυχιακή εργασία (αν υπάρχει) επικυρωμένη από το Τμήμα προέλευσης.
10. Υπόμνημα στόχων, έρευνας και σπουδών (1 σελίδα).
11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
12. Πιστοποιητικό γνώσης λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS, ή SAS, ή NVIVO (αν υπάρχει).

(Τα δικαιολογητικά 8, 9, 10, 11 και 12 επισυνάπτονται στο πεδίο “Λοιπά” στην ηλεκτρονική αίτηση)

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ
Για την απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτούνται: (

α) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά-κατεύθυνσης και επιλογής,

(β) Προσφορά εκπαιδευτικού και εργαστηριακού έργου διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου,

(γ) Εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής διατριβής και (δ) Δημοσίευση της μεταπτυχιακής έρευνας σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διετής. Οι σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Γ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η φοίτηση θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα 30/8/2021 ως Παρασκευή 3/9/2021, https://eprotocol.uoa.gr/login/
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις 14/9/2021 (και 15/9/2020 εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον αριθμό των αιτήσεων). Το πρόγραμμα συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, από όπου θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι επιτυχόντες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, από όπου θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) τον οποίο θα λάβουν με την υποβολή της αίτησής τους.
E-mail γραμματείας: (Γραμματέας: Ξένια Κολωνιάρη)
Iστοσελίδα (διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ): http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakesspoydes/metaptyxiakos-kyklos-spoydon/fysiki-agwgi-a8lhtismos/diadikasia-eisagwgis-sto-pms.html

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής N. Αποστολίδης

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated