ΠΜΣ «Φυσική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2023-2024 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 688/8-5-2018 Απόφαση Επανίδρυσης και Λειτουργίας του Προγράμματος (Κ.Α.Δ:27477) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ» (“PHYSICS”) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 • Φυσική των Υλικών
 • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 • Αστροφυσική

Κατηγορίες Πτυχιούχων – Αριθμός Εισακτέων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Φυσικής και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., εισάγονται χωρίς εξετάσεις.

Θα γίνουν δεκτοί μέχρι εξήντα (60) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (έως είκοσι 20 για τη Φυσική των Υλικών, έως είκοσι 20 για την Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, έως είκοσι 20 για την Αστροφυσική).

Διαδικασία επιλογής
H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ανά Ειδίκευση, από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από μέλη του αντίστοιχου με τη συγκεκριμένη ειδίκευση Tομέα και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Δίνεται ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών.

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

α) Ο βαθμός πτυχίου, β) οι βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Π.Μ.Σ, γ) ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει), δ) συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, ε) πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, στ) γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ζ) η γνώμη καθηγητών του υποψηφίου, μέσω των συστατικών επιστολών τους, η) επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια θ) Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, ι) κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
Επιπροσθέτως, ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων, οι επιτροπές επιλογής αποφασίζουν κάθε έτος για γραπτή εξέταση ή προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, οι επιτροπές επιλογής καταρτίζουν τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και τον καταθέτουν προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά από Δευτέρα 19/06/2023 έως και Δευτέρα 10/07/2023 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών https://eprotocol.uoa.gr/ Eπιλέγοντας: Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ» του Τμήματος Φυσικής (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα) με δυνατότητα δήλωσης ιεραρχημένα, μέχρι δύο επιλογών από τις Ειδικεύσεις που προσφέρονται από το ΠΜΣ.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών σπουδών (και επίσημες βεβαιώσεις διδασκόντων για όσα δεν είναι στην αναλυτική βαθμολογία και έχουν εξεταστεί επιτυχώς).
 4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα για τα οποία είτε αναμένονται τα αποτελέσματα, είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
 5. Στοιχεία διπλωματικής εργασίας (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη).
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 9. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από Καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές (αποστέλλονται από τους Καθηγητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση , αναφέροντας τα στοιχεία του υποψηφίου και το ΠΜΣ για το οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση).
 10. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (σε μορφή JPG).
 11. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 12. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Βεβαίωση του εργοδότη για χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για αίτηση Μεταπτυχιακού Φοιτητή μερικής απασχόλησης.
 14. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Π.Μ.Σ., γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψήφιους.
 15. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Γ. Κίτσιος 210-7276745), email: , .

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated