ΠΜΣ «Φυσική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2024-2025 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (ΦΕΚ 4176 Τ.Β’ 2023) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ» (“PHYSICS”) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 • Φυσική των Υλικών
 • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 • Αστροφυσική

Κατηγορίες Πτυχιούχων – Αριθμός Εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Φυσικής και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., εισάγονται χωρίς εξετάσεις.

Θα γίνουν δεκτοί μέχρι εξήντα (60) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (έως είκοσι 20 για τη Φυσική των Υλικών, έως είκοσι 20 για την Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, έως είκοσι 20 για την Αστροφυσική).

Διαδικασία επιλογής

H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ανά Ειδίκευση, από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από μέλη του αντίστοιχου με τη συγκεκριμένη ειδίκευση Tομέα και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Δίνεται ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών.

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

α) Ο βαθμός πτυχίου, β) οι βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Π.Μ.Σ, γ) ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει), δ) συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, ε) πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, στ) γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ζ) η γνώμη καθηγητών του υποψηφίου, μέσω των συστατικών επιστολών τους, η) επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια θ) Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, ι) κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
Επιπροσθέτως, ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων, οι επιτροπές επιλογής αποφασίζουν κάθε έτος για γραπτή εξέταση ή προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, οι επιτροπές επιλογής καταρτίζουν τον πίνακα αξιολόγησης των υποηφίων και τον καταθέτουν προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά από Παρασκευή 21/06/2024 έως και Παρασκευή 19/07/2024 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέγοντας: Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ» του Τμήματος Φυσικής (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα) με δυνατότητα δήλωσης ιεραρχημένα, μέχρι δύο επιλογών από τις Ειδικεύσεις που προσφέρονται από το ΠΜΣ.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών σπουδών (και επίσημες βεβαιώσεις διδασκόντων για όσα δεν είναι στην αναλυτική βαθμολογία και έχουν εξεταστεί επιτυχώς).
 4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα για τα οποία είτε αναμένονται τα αποτελέσματα, είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
 5. Στοιχεία διπλωματικής εργασίας (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη).
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 9. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από Καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές (αποστέλλονται από τους Καθηγητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση , αναφέροντας τα στοιχεία του υποψηφίου και το ΠΜΣ για το οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση).
 10. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (σε μορφή JPG).
 11. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 12. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Βεβαίωση του εργοδότη για χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για αίτηση Μεταπτυχιακού Φοιτητή μερικής απασχόλησης.
 14. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Π.Μ.Σ., γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους υποψήφιους της αλλοδαπής.
 15. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Γ. Κίτσιος 210-7276745), email: , .

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated