ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2024-2025 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (ΦΕΚ 4112 Τ.Β’2023) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (APPLIED PHYSICS) με ειδίκευση στη: Φυσική Περιβάλλοντος.

Κατηγορίες Πτυχιούχων – Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Φυσικής καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., εισάγονται χωρίς εξετάσεις.

Θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Διαδικασία επιλογής

H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από μέλη του Tομέα Φυσικής Περιβάλλοντος, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δίνεται ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών.

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

α) ο βαθμός Πτυχίου, β) οι βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Π.Μ.Σ, γ) ο βαθμός και η συνάφεια της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, δ) η πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2), ε) επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, στ) η γνώμη καθηγητών του υποψηφίου, μέσω των συστατικών επιστολών τους, ζ) σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, η) η προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής εισακτέων και θ) η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, ι) επίσης συνεκτιμάται ο χρόνος ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών (λαμβάνοντας επίσης υπόψη και άλλες υποχρεώσεις).

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η επιτροπή επιλογής εισακτέων καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να προτείνει σε υποψηφίους, που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Φυσικής, ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ..

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά από Παρασκευή 21/06/2024 έως και Παρασκευή 19/07/2024 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Επιλέγοντας: Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Εφαρμογών» του Τμήματος Φυσικής (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών σπουδών (και επίσημες βεβαιώσεις διδασκόντων για όσα δεν αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία και έχουν εξεταστεί επιτυχώς).
 4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα των οποίων είτε αναμένονται αποτελέσματα είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
 5. Στοιχεία διπλωματικής εργασίας (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη).
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όπου θα αναφέρονται και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από Καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές (αποστέλλονται από τους Καθηγητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση , αναφέροντας τα στοιχεία του υποψηφίου και το ΠΜΣ για το οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση).
 9. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (σε μορφή JPG).
 10. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 12. Βεβαίωση του εργοδότη για χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για αίτηση Μεταπτυχιακού Φοιτητή μερικής απασχόλησης.
 13. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Π.Μ.Σ., γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους υποψήφιους της αλλοδαπής.
 14. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Γ. Κίτσιος 210-7276745), email: , ).

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated