ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στις όμορες προς αυτή χώρες, σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, οικονομικών δομών, κοινωνικών μετασχηματισμών, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού.

Στόχοι του εν λόγω ΠΜΣ είναι τόσο η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και η επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Σπουδών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της μελέτης των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά και τις διαδικασίες σύγκλισης προς την κοινωνική συνοχή τους (ολοκλήρωση). Το ΠΜΣ έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσης αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στις οικονομικές εξελίξεις, στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων και στις μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές.

Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όπως ορίζεται αυτό από το κοινοτικό/ενωσιακό φαινόμενο, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών/οικονομικών/κοινωνικών συγκλίσεων.

Ο Ερευνητικός Προσανατολισμός
Το ΠΜΣ δίνει έμφαση και στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετέχουν σε πρωτότυπες έρευνες επί του ενωσιακού θεσμικού και νομικού περιβάλλοντος, του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δημοκρατία, κράτος δικαίου, δικαιώματα του ανθρώπου), αλλά και επί της πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης των ευρωπαϊκών κοινωνικών, δημογραφικών, οικονομικών και δημοσιονομικών δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους προσόντα και ως εκ τούτου την υψηλού επιπέδου απασχολησιμότητά τους.

Συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά ΑΕΙ
Είναι δυνατή, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικού ταξιδιού των φοιτητών στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο με επίσκεψη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας (ERUA), στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου(ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο Paris 8)

Τέλος, οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ υποστηρίζονται από : 1. το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών, το οποίο διατηρεί κοινωνικά δεδομένα και διεξάγει κοινωνικές έρευνες για σύγχρονα θέματα, όπως το μεταναστευτικό/προσφυγικό, οι δημογραφικές εξελίξεις, ο αγροτικός τομέας, οι εθνοτικές ταυτότητες, το πολιτισμικό τραύμα, κ.ά. και 2. Το Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών, που ειδικεύεται σε έρευνες προσανατολισμένες σε θεσμικές (αναθεώρηση συνθηκών), νομικές (προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου, ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ταυτότητα), κοινωνικές (μεταναστευτικό/ προσφυγικό ζήτημα, σύγκλιση & συνοχή ευρωπαϊκού χώρου) θεματικές ενότητες του ενωσιακού ή του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου (πχ Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ).

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ- Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΜΣ
Με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συγκροτούν ένα πλαίσιο που βρίσκεται σε στενή συνάρτηση με την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, η γνώση και η κατανόηση αυτού του πλαισίου παράλληλα με την ικανότητα των φοιτητών να το αναλύουν και να το ερμηνεύουν, με τη βοήθεια της κοινωνικής έρευνας, αποτελούν σήμερα αναγκαιότητα για ένα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που στοχεύουν να απασχοληθούν στη διοίκηση και στις υπηρεσίες της Ελλάδας, των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το αρχικό τους πτυχίο.

Με βάση τα παραπάνω, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές:

 • κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρα 1 και 88 Ν. 3883/2010 – ΦΕΚ 167/Α΄/24.09.2010)
 • πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 5 άρθρο 38 Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014)
 • πτυχιούχοι από τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (παρ. 14 άρθρο 69 Ν. 4249/2014 2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014)
 • πτυχιούχοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 ΠΔ 75/2018 – ΦΕΚ 145/Α΄/07.08.2018).

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους από την Τριμελή Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων
Ως σοβαροί και συνεπείς γνώστες του Ενωσιακού και εν γένει Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος αναπτύσσουμε μία ειδική σχέση με τα λεγόμενα Επαγγέλματα της Ευρώπης, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τους φοιτητές μας με ιδιαίτερη επαγγελματική συνέπεια προς τις κατευθύνσεις αυτές.
Λαμβάνοντας υπόψη την μακρόχρονη σχέση μας με τον πλουραλιστικό πολιτισμό της Ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, την γεωπολιτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την εξειδικευμένη γνώση μας σε θέματα λειτουργίας των Ευρωπαϊκών θεσμών και του ρόλου των ομάδων συμφερόντων στις Ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (lobbying), προσανατολίζουμε μέσα από πρακτικά σεμινάρια τους φοιτητές/τριες μας προς αναζήτηση θέσεων εργασίας εντός και εκτός ενωσιακού θεσμικού περιβάλλοντος (δημόσιος τομέας) αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις εργασίας σχετικές με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
Επιπλέον ο τίτλος σπουδών του ΠΜΣ είναι αποδεκτός από τον ΑΣΕΠ και ειδικότερα για θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού & ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Κοινωνιολόγων.

Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού δύνανται να απορροφηθούν στους ακόλουθους οργανισμούς:

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
 • Επιχειρήσεις, Τραπεζικός Τομέας
 • Μέσα Επικοινωνίας, Επικοινωνιακοί Οργανισμοί, Δημοσιογραφικοί Όμιλοι
 • Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ
 • Πολιτιστικοί Φορείς και Οργανισμοί
 • Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα (Δημόσια και Ιδιωτικά)

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται εξ ’ολοκλήρου με σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Τα μαθήματα εστιάζουν στην ιστορική και σύγχρονη ανάλυση των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών, των θεσμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διασύνδεση των εφαρμοσμένων μέτρων πολιτικής σε κρίσιμους τομείς (δικαιώματα του ανθρώπου, μετανάστευση, οικονομία, δημογραφία, απασχόληση, κατάρτιση), και στις μεθόδους κοινωνιολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις οποίες διερευνώνται τα παραπάνω.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και προσφέρει στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. 90 μονάδες ECTS συνολικά. Παρακάτω ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2024-25

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
183-51-13Συγκριτική Ευρωπαϊκή ΚοινωνιολογίαΥποχρεωτικό 7,5
183-54-17Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΥποχρεωτικό 7,5
183-53-13Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και Ευρωπαϊκή Πολιτική ΣυνοχήςΥποχρεωτικό 7,5
183-56-13Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Απασχόληση και την Κοινωνική ΠροστασίαΥποχρεωτικό 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
183-55-17Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρώπη Υποχρεωτικό7,5
183-58-13Ευρωπαϊκές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκά Πολιτισμικά ΠρότυπαΥποχρεωτικό7,5
183-62-19Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο-Ευρωπαϊκές Δημόσιες πολιτικέςΥποχρεωτικό7,5
183-63-19Ευρωπαϊκές Πολιτικές ΜετανάστευσηςΥποχρεωτικό7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
183-59-13Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής ΕργασίαςΥποχρεωτικό30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

Η παρακολούθηση των διαλέξεων και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτεί τη συστηματική συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και ειδικοί ταχύρρυθμοι σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων. Οι σεμιναριακοί αυτοί κύκλοι που διεξάγονται στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής έδρας Jeam Monnet (Citizen Europe), επιτρέπουν στους φοιτητές την εμπέδωση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού μηχανισμού λήψης αποφάσεων και της διάκρισης διακυβερνητικής και υπερεθνικής διάστασης, τη λειτουργία των δύο ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων, δηλαδή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εργαστηριακά μαθήματα για την εκμάθηση εργαλείων πληροφορικής στην κοινωνική έρευνα ή άλλα επίκαιρα ή αναγκαία, για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, θέματα.

Γλώσσα
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και μελέτη βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα.

Έναρξη μαθημάτων
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται να γίνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος το Φεβρουάριο 2026.

Κόστος Σπουδών
Το συνολικό κόστος σπουδών ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ που καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις κατά την εγγραφή στο Α και το Β εξάμηνο. Παράλληλα οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους (κατάθεση δικαιολογητικών, κόστος εγγραφής κλπ), έχουν δικαίωμα, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ «Ναυτίλος» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας(πρόκειται για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (αν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (στο πεδίο επιπλέον στοιχεία)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής επιπέδου Β2
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες, εφόσον απαιτείται.
 • Πτυχιακή εργασία(αν υπάρχει)
 • Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή
 • Για την επισύναψη επιπλέον αρχείων και της Αστ. Ταυτότητας , παρακαλούμε αφού αποθηκευτούν σε ένα ενιαίο συμπιεσμένο αρχείο με τη μορφή zip, να μεταφορτωθούν στο πεδίο «επιπλέον στοιχείο»: Εγχειρίδιο χρήσης.

Ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων φοιτητών είναι σαράντα (40).

Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται:
α) στην εξέταση των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τους φακέλους υποψηφιότητας και
β) εφόσον πληρούνται τα τυπικά προσόντα, στην προφορική συνέντευξη κατά την οποία αξιολογείται κατά κύριο λόγο η επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση ενός διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών, αυστηρά προσανατολισμένου στο γνωστικό πεδίο των ευρωπαϊκών σπουδών.

Ενδεικτικές ημερομηνίες εξ αποστάσεως προφορικής συνέντευξης: 4-6 Σεπτεμβρίου 2024.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων γνωστοποιείται αποκλειστικά με ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.soc.aegean.gr/

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά, μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: έως και 14 Ιουλίου 2024, ώρα 23:59μμ,

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, στα τηλ. 22510 36504, 22510 36525 και στο email:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated