ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στις όμορες προς αυτή χώρες, σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, οικονομικών δομών, κοινωνικών μετασχηματισμών, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού.

Στόχοι του εν λόγω ΠΜΣ είναι τόσο η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και η επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Σπουδών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της μελέτης των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά και τις διαδικασίες σύγκλισης προς την κοινωνική συνοχή τους (ολοκλήρωση). Το ΠΜΣ έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσης αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στις οικονομικές εξελίξεις, στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων και στις μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές.

Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όπως ορίζεται αυτό από το κοινοτικό/ενωσιακό φαινόμενο, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών/οικονομικών/κοινωνικών συγκλίσεων.

Ο Ερευνητικός Προσανατολισμός
Το ΠΜΣ δίνει έμφαση και στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετέχουν σε πρωτότυπες έρευνες επί του ενωσιακού θεσμικού και νομικού περιβάλλοντος, του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δημοκρατία, κράτος δικαίου, δικαιώματα του ανθρώπου), αλλά και επί της πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης των ευρωπαϊκών κοινωνικών, δημογραφικών, οικονομικών και δημοσιονομικών δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους προσόντα και ως εκ τούτου την υψηλού επιπέδου απασχολησιμότητά τους.

Συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά ΑΕΙ
Στο πλαίσιο της ερευνητικής και επιστημονικής μας συνεργασίας –μέσω του προγράμματος (Jean Monnet Network) GovUnet- Governance, Pluralism and Trans-Nationalisation in Europe που συντονίζεται από τον Καθηγητή Π. Γρηγορίου και συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και τα Πανεπιστήμια Catholique de Louvain, Λουξεμβούργου, Νantes, Paris Créteil, Cadix, Siegen, Babes Bolyai/Cluj Napoca, Πάντειο και Πειραιώς, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σημαντικές διαπανεπιστημιακές διεθνείς δράσεις του δικτύου (Summer School/Λέσβος, Winter School/Λουξεμβούργο, ειδικά θεματικά σεμινάρια σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, έρευνες και δημοσιεύσεις στη σειρά GovUnet Working Papers).
Επιπλέον, είναι δυνατή, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικού ταξιδιού των φοιτητών στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο με επίσκεψη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ταυτόχρονα διεξαγωγή ταχύρρυθμου σεμιναρίου στα Πανεπιστήμια Université Catholique de Louvain ή του Λουξεμβούργου.

Τέλος, οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ υποστηρίζονται από :

 1. το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών, το οποίο διατηρεί κοινωνικά δεδομένα και διεξάγει κοινωνικές έρευνες για σύγχρονα θέματα, όπως το μεταναστευτικό/προσφυγικό, οι δημογραφικές εξελίξεις, ο αγροτικός τομέας, οι εθνοτικές ταυτότητες, το πολιτισμικό τραύμα, κ.ά. και
 2. Το Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών, που ειδικεύεται σε έρευνες προσανατολισμένες σε θεσμικές (αναθεώρηση συνθηκών), νομικές (προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου, ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ταυτότητα), κοινωνικές (μεταναστευτικό/ προσφυγικό ζήτημα, σύγκλιση & συνοχή ευρωπαϊκού χώρου) θεματικές ενότητες του ενωσιακού ή του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου (πχ Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ).

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ- Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΜΣ
Με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συγκροτούν ένα πλαίσιο που βρίσκεται σε στενή συνάρτηση με την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, η γνώση και η κατανόηση αυτού του πλαισίου παράλληλα με την ικανότητα των φοιτητών να το αναλύουν και να το ερμηνεύουν, με τη βοήθεια της κοινωνικής έρευνας, αποτελούν σήμερα αναγκαιότητα για ένα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που στοχεύουν να απασχοληθούν στη διοίκηση και στις υπηρεσίες της Ελλάδας, των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το αρχικό τους πτυχίο.
Με βάση τα παραπάνω, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών, Νομικών, Θετικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Γεωπονικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το ΠΜΣ λαμβάνει υπόψη του τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων ως και εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες τους όπως συμμετοχή σε ΜΚΟ, εθελοντικές δραστηριότητες, δράσεις ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, κλπ.

Επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων
Ως σοβαροί και συνεπείς γνώστες του ενωσιακού και εν γένει ευρωπαϊκού περιβάλλοντος αναπτύσσουμε μία ειδική σχέση με τα λεγόμενα Επαγγέλματα της Ευρώπης, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τους φοιτητές μας με ιδιαίτερη επαγγελματική συνέπεια προς τις κατευθύνσεις αυτές.
Λαμβάνοντας υπόψη την μακρόχρονη σχέση μας με τον πλουραλιστικό πολιτισμό της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, την γεωπολιτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την εξειδικευμένη γνώση μας σε θέματα λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών και του ρόλου των ομάδων συμφερόντων στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (lobbying), προσανατολίζουμε μέσα από πρακτικά σεμινάρια τους φοιτητές/ήτριες μας προς αναζήτηση θέσεων εργασίας εντός και εκτός ενωσιακού θεσμικού περιβάλλοντος (δημόσιος τομέας) αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις εργασίας σχετικές με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού δύνανται να απορροφηθούν στους ακόλουθους οργανισμούς:

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
 • Επιχειρήσεις, Τραπεζικός Τομέας
 • Μέσα Επικοινωνίας, Επικοινωνιακοί Οργανισμοί, Δημοσιογραφικοί Όμιλοι
 • Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ
 • Πολιτιστικοί Φορείς και Οργανισμοί
 • Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα (Δημόσια και Ιδιωτικά)

 

Το πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα εστιάζουν στην ιστορική και σύγχρονη ανάλυση των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών, των θεσμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διασύνδεση των εφαρμοσμένων μέτρων πολιτικής σε κρίσιμους τομείς (δικαιώματα του ανθρώπου, μετανάστευση, οικονομία, δημογραφία, απασχόληση, κατάρτιση), και στις μεθόδους κοινωνιολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις οποίες διερευνώνται τα παραπάνω.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: Τα δύο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα παρέχουν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του α΄ εξαμήνου και επίσης τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα του β΄ εξαμήνου, το καθένα εκ των οποίων αποτιμάται σε 7,5 μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία συγκεντρώνει 30 μονάδες ECTS. Έτσι, το ΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. 90 μονάδες ECTS συνολικά.

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων που υλοποιείται με τεχνολογία σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των διδακτικών εβδομάδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτεί τη συστηματική συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Στην διάρκεια της φοίτησης τους οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν δια ζώσης το 50% των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος. Η δια ζώσης διδασκαλία οργανώνεται σε δύο εντατικούς κύκλους μαθημάτων ανά εξάμηνο, που καλύπτουν το 50% των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.
Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και ειδικά ταχύρρυθμα σεμιναριακά μαθήματα που επιτρέπουν στους φοιτητές την εμπέδωση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού μηχανισμού λήψης αποφάσεων και της διάκρισης διακυβερνητικής και υπερεθνικής διάστασης, τη λειτουργία των δύο ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων, δηλαδή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εργαστηριακά μαθήματα για την εκμάθηση εργαλείων πληροφορικής στην κοινωνική έρευνα ή άλλα επίκαιρα ή αναγκαία, για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, θέματα.

Γλώσσα
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και μελέτη βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα.

Έναρξη μαθημάτων
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2022 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος το Φεβρουάριο 2024.

Κόστος Σπουδών
Το συνολικό κόστος σπουδών ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ που καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις κατά την εγγραφή στο Α και Β εξάμηνο.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής φοιτητών από την καταβολή διδάκτρων, οι οποίοι και θα κληθούν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μετά την επιλογή και την οριστική εγγραφή τους καθώς και την πληρωμή της πρώτης δόσης διδάκτρων (750€), τα οποία και θα τους επιστραφούν εφόσον κριθούν ότι εμπίπτουν στην περίπτωση του παραπάνω άρθρου.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά στο : https://nautilus.aegean.gr/)
 2. Δύο (2) φωτογραφίες
 3. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ – πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό, η γλωσσομάθεια θα αποδειχθεί μέσω προφορικής εξέτασης.
  Πιστοποιητικά γνώσης άλλων γλωσσών (αν υπάρχουν).
 10. Πτυχιακή εργασία, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 11. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων εάν υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες
 12. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχει σχετική εμπειρία).
 13. Για την επισύναψη επιπλέον αρχείων και της Αστ. Ταυτότητας , παρακαλούμε αφού αποθηκευτούν σε ένα ενιαίο συμπιεσμένο αρχείο με τη μορφή zip , να μεταφορτωθούν στο πεδίο «επιπλέον στοιχεία»:

 

Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της Ελλάδας, απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτηθούν και ορισμένα επιπλέον δικαιολογητικά, που γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ
Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με τη γνώμη του/της θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την υποψηφιότητα.

Ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων φοιτητών είναι 40.

Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται:
α) στην εξέταση των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τους φακέλους υποψηφιότητας
β) στο βαθμό πτυχίου τους,
γ) σε προφορική συνέντευξη κατά την οποία αξιολογείται κατά κύριο λόγο η επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση ενός διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών, αυστηρά προσανατολισμένου στο γνωστικό πεδίο των ευρωπαϊκών σπουδών.

Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 ή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 03 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59μμ, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης:
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην προβλεπόμενη συνέντευξη γίνονται αποκλειστικά με ανάρτηση του πλήρους προγράμματος των συνεντεύξεων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:
http://www.soc.aegean.gr/index.php

Στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων αναφέρονται ρητά η ημέρα, η ώρα και ο χώρος (ή ο τρόπος) όπου θα διεξαχθεί η συνέντευξη κάθε υποψηφίου/ας και οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά μέσω του παραπάνω συστήματος ή της ιστοσελίδας.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, στα τηλ. 22510 36504, 22510 36525 και στο email:

Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.soc.aegean.gr/index.php

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated