ΠΜΣ «Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «RESEARCH IN MARINE SCIENCES (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)». Η παρούσα Πρόσκληση αφορά την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023. Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης) έως και τις 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής του Συστήματος Ναυτίλος)
 2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών, ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ οφείλουν να την προσκομίσουν το αργότερο έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους και πριν την ορκωμοσία και την απονομή του Διπλώματος.
 3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές, τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία και οποιοδήποτε άλλο σχετικό προσόν.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2) και άλλων γλωσσών, εάν υπάρχουν.
 8. Τεκμηρίωση γνώσης μιας γλώσσας, πέραν της αγγλικής (για απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας).
 9. Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν.
 10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση στο σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», το βιογραφικό σημείωμα, η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και κάθε άλλο στοιχείο, θα πρέπει να επισυναφθούν στο πεδίο «Βιογραφικό» σε μορφή αρχείου zip.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated