ΠΜΣ «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση επιστημόνων σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς, και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης για την παρακολούθηση μαθημάτων, και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας καθώς και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2755/27.04.2018 Απόφαση Πρύτανη και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. Το Ά εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2022.

Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίες και ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι T.E.I, από αντίστοιχες με τις παραπάνω Σχολές.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.000 €, τα οποία καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, 500 € κατά την εγγραφή στο Ά και ΄Β εξάμηνο σπουδών.

Σε φοιτητές/τριες του ΠΜΣ είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση προς το ΠΜΣ διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος προπτυχιακών σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 6. Δύο συστατικές επιστολές
 7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν)
 8. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 9. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά των υποψηφίων και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ.

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 22510-36331 και 22510-36525, καθώς και μέσω email στη διεύθυνση:

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση μέχρι τις 02/09/2022 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην προβλεπόμενη συνέντευξη γίνονται αποκλειστικά με ανάρτηση του πλήρους προγράμματος των συνεντεύξεων στο παραπάνω ηλεκτρονικό σύστημα ΝΑΥΤΙΛΟΣ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων αναφέρονται ρητά η ημέρα, η ώρα και ο χώρος όπου θα διεξαχθεί η συνέντευξη κάθε υποψηφίου/ας και οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά μέσω του παραπάνω συστήματος ή της ιστοσελίδας.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν για να φοιτήσουν στο ΠΜΣ και επιθυμούν να τύχουν των ευεργετημάτων του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 οφείλουν να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Το κείμενο της Πρόσκλησης και η αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ», στη διεύθυνση: http://www.soc.aegean.gr/index.php

Share This Post

Recent Posts

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated