ΠΜΣ «Επιστήμη των Υπολογιστών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) λειτουργεί από τις αρχές του 2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» (E.Y.), το οποίο επανιδρύθηκε το 2018. Σκοπός του Π.Μ.Σ. E.Y. είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και η προετοιμασία τους για διεξαγωγή έρευνας στην Πληροφορική ή/και για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικού (στο Τμήμα ή αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας. Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022:

 • Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την
   εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβριου 2022.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Στην περίπτωση κατά την οποία αυτή δεν υπάρχει, υποβάλλεται
   αντίγραφο σχετικής αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ και η αποδοχή του υποψηφίου γίνεται με την αίρεση απόκτησης της βεβαίωσης του ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
  • Αντίγραφο αναλυτικής περιγραφής της ύλης για τα βασικά μαθήματα Επιστήμης Υπολογιστών από τον οδηγό σπουδών του Προπτυχιακού (δεν απαιτείται για τους
   αποφοίτους Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών).
  • Σημείωμα με τα ονόματα, τίτλους και διευθύνσεις email δύο ή τριών ατόμων τα οποία θα στείλουν συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση πανεπιστημιακών, οι οποίοι γνωρίζουν
   καλά τον υποψήφιο).
  • Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
  • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. H πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου Γ1/C1 (π.χ. Πτυχίο Advanced των University Cambridge, ή
   Michigan, ή με άλλο, αντίστοιχο και ισότιμο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει τίτλος επιπέδου Γ1/C1, η αποδοχή γίνεται με την αίρεση απόκτησής του.
 • Να φροντίσουν για την αποστολή απευθείας από τους γράφοντες στη Γραμματεία μέσω email (), των δύο ή τριών συστατικών επιστολών, κατά προτίμηση στο ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Ε.Υ., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί σε άλλα Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated