ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και  Περιβάλλον», Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Γης και  Περιβάλλον».
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. Πρωτ. 150330/Ζ1-26-6-2018) και σύμφωνα με την από 29-6-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου για την επανίδρυση του ΠΜΣ (ΦΕΚ: 3434, τ. Β΄, 17/8/2018).
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» έχει διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, και μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στις Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» [M.Sc.] του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α. «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική» (Applied Geology – Geophysics)
β. «Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Mineral ResourcesPetrology and Environmental Management).
γ. «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον» (Climatic Variations and Impacts on Environment).
1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Γεωλογικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών συγγενών ή συμπληρωματικών προς τις Γεωεπιστήμες Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Παραδείγματα τέτοιων πτυχιούχων είναι οι Φυσικοί, Χημικοί, Ωκεανογράφοι, Βιολόγοι, Γεωγράφοι, Αρχαιολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων, Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωπόνοι κ.α.
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την Παρ. 8, Αρ. 34 του Ν.4485/17. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι και την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, και οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως εξεταστική εκκρεμότητα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δεν έχουν καθομολογηθεί, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής στην οποία φοίτησαν .
2. Αριθμός Εισακτέων
Το Π.Μ.Σ. θα δεχτεί μέχρι σαράντα πέντε (45) φοιτήτριες/φοιτητές συνολικά, και μέχρι δεκαπέντε (15) για κάθε ειδίκευση.
3. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι/ες από τη Δευτέρα 5 Απριλίου έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 θα πρέπει είτε να υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30η Αυγούστου 2020 στη διεύθυνση Ε.Κ.Π.Α Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, Τ.Κ. 15784 ΑΘΗΝΑ (για τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τμήματος)  τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ (Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1zGF6o7YmKce9iCrk17Id_zZ4KiCGOyS0eE7TDFV9e4M/edit?usp=sharing και οπωσδήποτε εκτυπωμένο αντίγραφο στο φάκελο του υποψηφίου)
β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
γ. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (προπτυχιακών και εφόσον έχουν γίνει και μεταπτυχιακών), ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.)
δ. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και, εφόσον υπάρχουν, και μεταπτυχιακών σπουδών.
ε. Οι κάτοχοι τίτλων από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την Παρ. 7,Αρ. 34, Ν.4485/2017.
στ. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
ζ. Πιστοποιητικά επιπέδου γνώσης άλλης ξένης γλώσσας η οποία μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ρωσική, Ιαπωνική και Κινεζική Mandarin.
η. Δήλωση κινήτρων (motivation letter), στην οποία οι υποψήφιοι εξηγούν τους προσωπικούς ή/και επαγγελματικούς στόχους τους σε σχέση με την Ειδίκευση στην οποία έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους.
θ. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, εργοδότες …
ι. Οιοδήποτε άλλο στοιχείο θέλει ενισχύσει την υποψηφιότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά, τεκμηρίωση συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ., δημοσιεύσεις γενικού περιεχομένου, τεκμηρίωση εμπειρίας σε Γεωεπιστημονικά πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας, τεκμηρίωση άλλης επαγγελματικής εμπειρίας). Οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για μία και μόνο Ειδίκευση.
4. Επιλογή Υποψηφίων
Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
1. Βαθμός πρώτου Πτυχίου ή προγενέστερου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) τουλάχιστον «λίαν καλώς»: Επί δεκαβάθμιας κλίμακας ο βαθμός οφείλει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 6,5/10.
2. Λειτουργική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 και ανώτερο). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλους ή ισοδύναμα πιστοποιητικά επιπέδου Β2 και άνω, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεών του με γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Γνώση μία από τις μείζονες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Γλώσσες (π.χ. Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ρωσική, Ιαπωνική, Κινεζική Mandarin)
4. Πρόσθετες σπουδές και/ή συναφή κατάρτιση (Μεταπτυχιακές, Προπτυχιακές, συναφής πρακτική άσκηση, Συνεχιζόμενη κατάρτιση, σεμινάρια, μετεκπαίδευση)
5. Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα)
6. Επαγγελματική εμπειρία συναφή προς τις Γεωεπιστήμες
7. Άλλη επαγγελματική εμπειρία
8. Δήλωση κινήτρων
9. Συνέντευξη
5. Τέλη Φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον». Το ποσό των τελών φοίτησης για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται σε 600 Ευρώ ανά εξάμηνο (2.400,00 € για το σύνολο της φοίτησης). Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 210 7274279, 210 7274064, email: καθώς και στους παρακάτω υπεύθυνους ανά ειδίκευση:
Ανδρέας Τζάνης, τηλ. 210 7274785, email, για την Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική»
Αριάδνη Αργυράκη, τηλ. 210 7274314, email , για την Ειδίκευση “Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία- Διαχείριση Περιβάλλοντος”
Παναγιώτης Νάστος, τηλ. 210 7274191, email , για την Ειδίκευση «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον»
Ιστοσελίδα: https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Ευθύμιος Λ. Λέκκας

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated