ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων», σύμφωνα με το ΦΕΚ 2622/τ.Β’/05-07-2018 και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α ́114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού του (ΦΕΚ 404/τ.Β’/04-02-2021).

Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 19/06/2023 έως 21/07/2023. Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail: με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated