ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προβλέπεται η εισαγωγή μέχρι είκοσι πέντε (25) φοιτητών/τριών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 324/01.02.2022, τ.Β’).

Στο Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφών προς το αντικείμενο του ΠΜΣ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής (μετά την ισχύ του ν.4957/2022 (Α ́ 141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304).

Α. Απονεμόμενος τίτλος
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος σπουδών εντάσσεται στις Επιστήμες της Αγωγής. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.

Β. Υποψηφιότητες
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.ehr.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν από την 6η/03/2023 έως και την 12η/05/2023 φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή* (ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 12η Μαίου 2023) στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα»
Μαρασλή 4 (υπόψη: Ελένης Σωτηρίου), 10676, Αθήνα

*Για την καλύτερη παρακολούθηση των αιτήσεων υποψηφιότητας, παρακαλούμε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση α) σκαναρισμένο το αποδεικτικό κατάθεσης στο ταχυδρομείο του φακέλου υποψηφιότητάς σας και β) την 1η σελίδα της αίτησης υποψηφιότητας (βλ. Γ.1).

Γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στο ειδικό έντυπο, που μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή από την ιστοσελίδα: www.ehr.ecd.uoa.gr.
 2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 3. Αντίγραφο (χωρίς επικύρωση) πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (όπου θα αναγράφεται η βαθμολογία πτυχίου) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 6. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.
 7. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να σας έχουν χορηγηθεί είτε πρωτότυπες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία.
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Αντίγραφο* πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2
  (αποδεικτικά πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, είναι όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 5/20-02-2023, παράρτημα Γ’ του ΑΣΕΠ).
  *Ευκρινές απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενο από επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (η έκδοσή της μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr) στην οποία δηλώνεται το εξής: Δηλώνω υπεύθυνα ότι καταθέτω φωτοαντίγραφο εκ του γνήσιου πρωτοτύπου που διαθέτω, το οποίο θα προσκομίσω εφόσον μου ζητηθεί.
  Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, η γνώση της αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η. Επιπλέον, για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες αντίγραφο* πιστοποιητικού κατοχής της ελληνικής γλώσσας.
  **Ευκρινές απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενο από επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (η έκδοσή της μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr) στην οποία δηλώνεται το εξής: Δηλώνω υπεύθυνα ότι καταθέτω φωτοαντίγραφο εκ του γνήσιου πρωτοτύπου που διαθέτω, το οποίο θα
  προσκομίσω εφόσον μου ζητηθεί.
 10. Οι υποψήφιοι/ες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (μετά την ισχύ του ν.4957/2022 (Α ́ 141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304).

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται (για το λόγο αυτόν δεν κατατίθενται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά).

Δ. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων ως προς τη συνάφεια του πτυχίου προς το αντικείμενο του ΠΜΣ και ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις. Όσοι/ες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας, εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, όσοι/ες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις καλούνται σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής. Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται η όλη συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια του/ης υποψηφίου/ιας, η κοινωνική του/ης δραστηριότητα, καθώς και το ενδιαφέρον για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ. Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
 • Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
 • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
 • Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
 • Ερευνητική δραστηριότητα ή επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
 • Υπόμνημα σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής στο ΠΜΣ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Με βάση τα συνολικά κριτήρια και την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής επιλέγονται οι φοιτητές/τριες του προγράμματος κατά σειρά επιτυχίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον/ην τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα, εισάγονται όλοι/ες οι ισοβαθμούντες ως υπεράριθμοι/ες.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/ριών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 324/1-02-2022, τ. Β’).

Ε. Υποχρεώσεις φοιτητών/ριών – Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους/ες φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή/και να μελετήσουν πρόσθετη βιβλιογραφία που θα τους προταθεί.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (δηλαδή η συγκέντρωση συνολικά 120 ECTS), όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και Κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση και η εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μαθημάτων, των φροντιστηρίων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση ή/και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες συμβάλλουν στη λειτουργία του ΠΜΣ καταβάλλοντας τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε 1.300 € για κάθε έτος σπουδών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε εξαμηνιαίες δόσεις (δηλαδή 650 € ανά εξάμηνο). Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Η ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 είναι: 2 Οκτωβρίου 2023.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 210-368 9648 (ώρες 09:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), στο e-mail: και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: www.ehr.ecd.uoa.gr.

Τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ιστοσελίδα του Τμήματος Ε.Α.Π.Η.).

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated