ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής (μετά την ισχύ του ν. 4957/2022 (Α ́141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα επιλεγούν είκοσι (20) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4269/25-09-2018, τ. Β’). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο αριθμός των υποψηφίων δίνεται να αυξηθεί έως και τον αριθμό των τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4269/25-09-2018, τ. Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Τρίτη 28/02/2023 έως και την Παρασκευή 7/04/2023 αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 7η Απριλίου 2023 στη διεύθυνση:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 10562, Αθήνα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://pmseidikiagogi.ecd.uoa.gr/
 2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.
 3. Αντίγραφο (χωρίς επικύρωση) πτυχίου ή βεβαίωση της Σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους (όπου θα φαίνεται η βαθμολογία του πτυχίου), συνοδευόμενα από αντίγραφο (χωρίς επικύρωση) πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υπογραμμίσουν τα μαθήματα ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικής αγωγής).
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (μετά την ισχύ του ν. 4957/2022 (Α΄141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304).
 5. Αντίγραφο* πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο άριστης γνώσης-Γ2/C2) και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.
  * Ευκρινές απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενο από επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (η έκδοσή της μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr) στην οποία δηλώνεται το εξής: Δηλώνω υπεύθυνα ότι καταθέτω φωτοαντίγραφο εκ του γνήσιου πρωτοτύπου που διαθέτω, το οποίο θα προσκομίσω εφόσον μου ζητηθεί.
  Τα αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης (επίπεδο Γ2/C2) της αγγλικής γλώσσας που γίνονται δεκτά είναι όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 4/20-02-2023, Παράρτημα Γ’ του ΑΣΕΠ.
 6. Μία Υπεύθυνη Δήλωση (η έκδοσή της μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr), όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:
  • μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και αυτή την προκήρυξη και
  • θα συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (από μέλος ΔΕΠ ή/και από εργοδότη).
  Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σας έχουν χορηγηθεί είτε ως πρωτότυπα έντυπα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να βρίσκονται και οι δύο στον φάκελο υποψηφιότητάς σας, μαζί με όλα τα άλλα δικαιολογητικά.
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση).
 9. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 10. Μαζί με τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι/ες καλούνται, επίσης, να προσκομίσουν αποδεικτικά (πιστοποιητικά/νόμιμες βεβαιώσεις) για τα ακόλουθα, εφόσον τα διαθέτουν: δεύτερος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος, μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, ετήσια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση ΑΣΠΑΙΤΕ, εργασιακή ή άλλη εμπειρία σε ειδικές ομάδες, εκπαιδευτική εμπειρία στην γενική ή/και στην ειδική εκπαίδευση, αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες (μέσω Erasmus+placement ή ΕΣΠΑ), ειδικές γνώσεις (πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille, πιστοποίηση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού τυφλών ατόμων), δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμμετοχή σε έρευνα.

Προσοχή!

 1. Στην αίτηση υποψηφιότητας δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά για άλλα προσόντα του υποψηφίου/της υποψηφίας που υπάρχουν στο βιογραφικό του/της σημείωμα, αλλά δεν τα αναφέρει η παρούσα προκήρυξη.
 2. Καμία αίτηση υποψηφιότητας δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης (αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω).
 3. Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν επιστρέφονται (για τον λόγο αυτό δεν κατατίθενται τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών).

Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται:

 1. στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας,
 2. στην γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) και
 3. στη συνέντευξη όσων επιλεγούν από τα στάδια (1) και (2).

Στάδιο 1
Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φάκελοι των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: σπουδές (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος, μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, ετήσια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση ΑΣΠΑΙΤΕ), εργασιακή ή άλλη εμπειρία σε ειδικές ομάδες, εκπαιδευτική εμπειρία στην γενική ή/και στην ειδική εκπαίδευση, αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες (μέσω Erasmus+placement ή ΕΣΠΑ), ειδικές γνώσεις (πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille, πιστοποίηση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού τυφλών ατόμων), δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμμετοχή σε έρευνα.

Στάδιο 2
Εάν οι επιλεγέντες από το Στάδιο 1 της παρούσας διαδικασίας δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση-επίπεδο: Γ2/C2), λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα, κατόπιν εμπρόθεσμης ενημέρωσης και έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Οι υπόλοιποι επιλεγέντες από το Στάδιο 1, καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας, καλούνται σε συνέντευξη με μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Στάδιο 3
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, κατόπιν εμπρόθεσμης ενημέρωσης και έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται:
α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 30% και
β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της Επιτροπής) σε ποσοστό 70%.

Απονεμόμενος τίτλος
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ, να ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση και να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι 120 ECTS.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.800,00 ευρώ ανά έτος.
Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται σε εξαμηνιαίες δόσεις (900,00 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2023-2024: Σεπτέμβριος 2023.

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): , καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://pmseidikiagogi.ecd.uoa.gr/.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ: 210-3689311.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated