ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα επιλεγούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4238/29.06.2023, τ.Β’). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4238/29.06.2023, τ.Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 4/03/2024 έως και τη Δευτέρα 13/05/2024 αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 13η Μαΐου 2024 στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 10562, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated