ΠΜΣ «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών με τίτλο «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)», το οποίο έχει ιδρυθεί με το Φ.Ε.Κ. 471/8-2-2022 τ. Β΄.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Κινηματογραφικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Πολιτισμικών Σπουδών. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή ΤΕΙ. Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2022 τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εισαγωγής: μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
 • Αντίγραφο πτυχίου,
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 • Τίτλους ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν),
 • Αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν),
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated