ΠΜΣ «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-21, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέσω Έρευνας (by Research) με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής». Η παρούσα Πρόσκληση αφορά την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών
για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023. Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη θεματική των Ευφυών Συστημάτων (Intelligent
Systems).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις στο
εν λόγω ΠΜΣ, ενώ τα μαθήματα του Β’ και Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που επιλέγεται από τον/την υποψήφιο/α και τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν συνολικά επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα. Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, επιλέγοντας πεδίο έρευνας, οπότε και καθορίζεται το θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η ολοκλήρωση και δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Διατριβής οφείλει να λάβει χώρα εντός της διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό και προϋποθέτει τη συγγραφή δύο επιστημονικών άρθρων εκ των οποίων: α) το πρώτο θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει γίνει δεκτό προς παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο και β) το δεύτερο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον υποβληθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.

Τρόπος παρακολούθησης
Στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης αλλά και με μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Ειδικότερα, για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών/τριων κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η συμμετοχή των φοιτητών κατά τα επόμενα δύο εξάμηνα μπορεί να γίνεται με φυσική παρουσία ή με τρόπο που καθορίζεται από τον επιβλέποντα του ερευνητικού θέματος που θα επιλεγεί από κάθε φοιτητή/τρια για την καθοδήγησή του/της, όπως επικοινωνία και επίβλεψη μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης) έως και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated