ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ενώ για τους φοιτητές του υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή μιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Βιοστατιστική (Biostatistics)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical Methods in Finance)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Statistical Methods in Data Science)

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έντεκα (11) μεταπτυχιακών μαθημάτων εκ των οποίων τρία (3) είναι υποχρεωτικά και οκτώ (8) είναι επιλογής, καθώς και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Σε όλα τα μαθήματα πραγματοποιείται εργαστηριακή εξάσκηση με χρήση στατιστικών πακέτων ή άλλου λογισμικού (R, Python, SAS, SPSS, Mathematica, κ.ά.)

Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (διάρκειας 3-4 μηνών).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων πρώτων κύκλων σπουδών οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα είναι σε θέση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης των μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος ή λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
 7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον).
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
 10. Δύο φωτογραφίες.

Οι φοιτητές από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση , το αργότερο μέχρι Παρασκευή 5 Μαΐου 2023. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση http://stat.unipi.gr/mefast. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-4142307, 210-4142222, 210-4142084, 210-4142083.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των αιτήσεων και η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από την έναρξη υποβολής αιτήσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας της 05/05/2023.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated