ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 24ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ενώ για τους φοιτητές του υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή μιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Βιοστατιστική (Biostatistics)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical Methods in Finance)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Statistical Methods in Data Science)

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έντεκα (11) μεταπτυχιακών μαθημάτων εκ των οποίων τρία (3) είναι υποχρεωτικά και οκτώ (8) είναι επιλογής, καθώς και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Σε όλα τα μαθήματα πραγματοποιείται εργαστηριακή εξάσκηση με χρήση στατιστικών πακέτων ή άλλου λογισμικού (R, Python, SAS, SPSS, Mathematica, κ.ά.)

Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (διάρκειας 3-4 μηνών).

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι μικτή, δηλαδή διεξάγεται συνδυαστικά δια ζώσης και με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω πιστοποιημένων πλατφορμών), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και την κείμενη νομοθεσία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι πρώτου κύκλου σπουδών οι οποίοι, με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2024, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα είναι σε θέση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης των μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (η αίτηση σε αρχείο μορφής docx και σε pdf).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον).
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (η συστατική σε αρχείο μορφής pdf).
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Δύο φωτογραφίες.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον το ίδρυμα της αλλοδαπής καθώς και ο τίτλος σπουδών τους περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση , το αργότερο μέχρι Παρασκευή 19 Απριλίου 2024. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-4142307, 210-4142222, 210-4142084, 210-4142083.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των αιτήσεων και η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από την έναρξη υποβολής αιτήσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας της 19/04/2024.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated