ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 24ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ενώ για τους φοιτητές του υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή μιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Βιοστατιστική (Biostatistics)
  • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
  • Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical Methods in Finance)
  • Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Statistical Methods in Data Science)

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έντεκα (11) μεταπτυχιακών μαθημάτων εκ των οποίων τρία (3) είναι υποχρεωτικά και οκτώ (8) είναι επιλογής, καθώς και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Σε όλα τα μαθήματα πραγματοποιείται εργαστηριακή εξάσκηση με χρήση στατιστικών πακέτων ή άλλου λογισμικού (R, Python, SAS, SPSS, Mathematica, κ.ά.)

Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση , το αργότερο μέχρι Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated