ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η ειδική διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023 στο γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και απόφοιτοι άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ από 01/09/2022 έως 03/10/2022

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη του προγράμματος και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated