ΠΜΣ «Εφαρμογές στη Βιολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
  2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία(3) εξάμηνα.
Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 4.500,00 €.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής για την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση από την ημέρα της προκήρυξης (26/05/2020) έως και 30-8-2021.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για περισσότερες από μία κατεύθυνση, το συμπληρώνει στην αίτηση.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα προγραμματίζονται καθ΄ όλο το διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανατρέξουν στο συνημμένο αρχείο της προκήρυξης και να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (κ. Ειρήνη Φατούρου , 2310 998260) και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Βιολογίας www.bio.auth.gr και του ΠΜΣ www.app.bio.auth.gr.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated