ΠΜΣ «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Δ.Π.Μ.Σ.) ετήσιας διάρκειας το οποίο οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην ‘Technology and Innovation Management (M.T.I.M.)’ –Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας’.

To Δ.Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με το Φ.Ε.Κ. 4119/20-9-2018.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση της Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Master of Technology & Innovation Management – MTIM) σχεδιάστηκε έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των στελεχών επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα διοίκησης των τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Στόχος του ΜΤΙΜ είναι η εκπαίδευση των στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα διοίκησης & καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, σχεδίασης & ανάπτυξης νέων προϊόντων, ανάλυσης συμπεριφοράς, οικονομικών της καινοτομίας, διαχείρισης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, νομικών θεμάτων επιχειρηματικότητας, εφευρέσεων και πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυΐας, ηλεκτρονικού επιχειρείν, big data analytics, νέων καινοτόμων τεχνολογιών, κα. Τα στελέχη αυτά, αποκτώντας μια σε βάθος γνώση των παραπάνω αντικειμένων θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις των προβλημάτων, των ευκαιριών και των δυνατοτήτων αλλά και της σημαντικότητας και των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις και τους φορείς, και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις μεγάλες απαιτήσεις των επιχειρήσεων αλλά και στον υψηλό διεθνή ανταγωνισμό, επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Τα μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης.

Απαιτούµενα προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι πολυτεχνικών σχολών και πτυχιούχοι τμημάτων φυσικής, χημείας, μαθηματικών, γεωλογίας, γεωπονίας, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, πληροφορικής, ιατρικών-βιολογικών επιστημών Πανεπιστημίων, Α.Σ.Ε.Ι. και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προερχόμενοι τόσο από χώρες της Ε.Ε. όσο και από εκτός αυτής.

Διάρκεια Προγράμματος & E.C.T.S.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος για τους πλήρους φοίτησης και δύο (2) ημερολογιακά έτη για τους μερικής φοίτησης. Η επιλογή της πλήρους ή μερικής φοίτησης καθώς και η σχετική δεσμευτική δήλωση γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις εβδομήντα πέντε (75).

Εισαγωγή Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. με ανώτερο όριο τα σαράντα (40) άτομα ανά έτος. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος η οποία θα συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με το Δ.Π.Μ.Σ. μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), συστατικές επιστολές.

Αίτηση & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ‘Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology and Innovation Management (MTIM)’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on line application system (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication/?lang=en_US):

  • Αίτησης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
  • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από το Δ.Π.Μ.Σ. (ιστοσελίδα).
  • Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η ΕΔΕ.
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες Απαλλαγής Διδάκτρων

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε έως 4000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έως 8000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η καταβολή τους γίνεται ως εξής:

  • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη των δύο (2) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την κατάθεση της αίτησης εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής αντίστοιχα, και
  • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη των τεσσάρων (4) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την κατάθεση της αίτησης εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής αντίστοιχα.

Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων είναι από 1η Ιουνίου έως 22α Αυγούστου 2021

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.mtim.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:
κα. Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. +30.2821.37161
e-mail:

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated