ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25). Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναφερόμενο μέσο όρο σπουδών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση των προπτυχιακών σπουδών, υπεύθυνη δήλωση ότι οφείλονται για τη λήψη πτυχίου έως δύο (2) μαθήματα.
  3. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  4. Βιογραφικό σημείωμα.
  5. Δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) από μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν.
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 ή επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιες/οι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυμητή.
  9. Φωτοτυπία δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση της/του υποψηφίας/ου, με επικύρωση γνησίου υπογραφής της/του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), περί γνησιότητας και πιστότητας του αντιγράφου.

Υποψήφιες/οι από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τα άρθρα 305 επ. του νόμου 4957/2022. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://dddp.pspa.uoa.gr), έως και 14 Ιουλίου 2023, ενώ οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τις/τους συντάκτριές/τες τους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: .

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

To 15ο Διεθνές Συνέδριο «Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2023» από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2023 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

To 15ο Διεθνές Συνέδριο «Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2023» συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και την International Society for Art, Science

Read More »

ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated