ΠΜΣ «Δηµόσιο Δίκαιο και Δηµόσια Πολιτική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει εικοσιπέντε (25) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2021–2022 στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «∆ηµόσιο ∆ίκαιο και ∆ηµόσια Πολιτική». Η διάρκεια του Προγράµµατος είναι δεκαοκτώ (18) µήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. ∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων Πολιτικών, Οικονοµικών, ∆ιοικητικών και Νοµικών Επιστηµών, πτυχιούχοι των Τµηµάτων ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστηµών από Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή από αναγνωρισµένα οµοταγή ιδρύµατα της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές που οφείλουν έως δύο (2) µαθήµατα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι στην αµέσως επόµενη εξεταστική περίοδο.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Αίτηση Συµµετοχής.
2.Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωµένη βεβαίωση περάτωσης σπουδών µε αναφερόµενο µέσο όρο σπουδών
3.Επικυρωµένη αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών.
4.Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση των προπτυχιακών σπουδών, υπεύθυνη δήλωση ότι οφείλονται για τη λήψη πτυχίου έως 2 µαθήµατα.
5.Βιογραφικό σηµείωµα
6.∆ύο εµπιστευτικές συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον µία από µέλος ∆ΕΠ τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
7.∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν.
8.Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
9.Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 ή επικυρωµένο αντίγραφό του. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραµµα. Η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερµανικά–Ιταλικά– Ισπανικά) είναι επιθυµητή.
10.Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
Σε περίπτωση υποβολής µη επικυρωµένων αντιγράφων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, µε επικύρωση γνησίου υπογραφής του σε ΚΕΠ, περί γνησιότητας και πιστότητας του αντιγράφου.
Υποψήφιοι από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιµίας από τον
∆ΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος (http://dddp.pspa.uoa.gr) έως και 2 Ιουλίου 2021, ενώ οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τους συντάκτες τους στο .
Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθµός πτυχίου τουλάχιστον 7,00, είτε βαθµός πτυχίου τουλάχιστον 6,50 και µέσος όρος βαθµολογίας τουλάχιστον 7 σε τρία (3) προπτυχιακά µαθήµατα συναφή προς το αντικείµενο του ΠΜΣ (∆ηµόσιο ∆ίκαιο και ∆ηµόσια Πολιτική).
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µε συνεκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων και σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Ο ειδικότερος προγραµµατισµός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και η ενηµέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συµµετεχόντων/διαγωνιζόµενων στη διαδικασία επιλογής.
Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα ύψους 700 ευρώ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ είναι δυνατή η χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη της εισφοράς, µε ενδεχόµενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του ΠΜΣ.
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων, σεµιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις φοίτησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών (βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/fileadmin/pspa.uoa.gr/uploads/Anakoinwseis/KANONISMOS_2018.pdf). Οι εγγεγραµµένοι στο ΠΜΣ απολαµβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
(http://dddp.pspa.uoa.gr), ηλεκτρονικά στο και τηλεφωνικά 210-3688967.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated