ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Bασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS). Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά [ΦΕΚ Β’ 5103 | 31.12.2019].

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δύο ειδικεύσεις (Α) Δημόσια Υγεία (Β) Πολιτική Υγείας με ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος τους 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές, 10 ανά κατεύθυνση. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού εισακτέων σε μία εκ των κατευθύνσεων, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από επιλαχόντες της άλλης κατεύθυνσης.

Από τις 20 προκηρυσσόμενες θέσεις οι 17 θέσεις αφορούν φοίτηση με αποκλειστικά δια ζώσης παρουσία των φοιτητών και οι 3 θέσεις αφορούν υβριδική φοίτηση (συνδυασμός δηλαδή δια ζώσης και διαδικτυακής παρακολούθησης).

Αιτήσεις συμμετοχής: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτούντες κατά τη διαδικασία της αίτησης καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση και τρόπο φοίτησης. Οι αιτούντες δεν μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση και στις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ (δημόσια υγεία, πολιτική υγείας) ή και στους δύο τύπους φοίτησης (δια ζώσης, υβριδικός).

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της online φόρμας στο:
https://bit.ly/MPHHP2023
Η δε αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο:

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών:
1 Ιουνίου 2023 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη παρακάτω:

Προκήρυξη-ΔΥΠΥ_2023

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated