ΠΜΣ «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων καθώς και το περιεχόμενό τους περιγράφονται σε αντίστοιχα Αρχεία στον Ιστοχώρο του ΔΠΜΣ-ΔΠ (http://cosynet.auth.gr). Θα διδεται η δυνατοτητα παρακολουθησης με τηλε-διδασκαλια.

Στο ΔΠΜΣ-ΔΠ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αιτησεις γινονται δεκτες και από τελειοφοιτους που αναμενεται να ορκιστουν μετα το περας της Εξεταστικης περιοδου του Σεπτεμβριου 2021. Ο τρόπος επιλογής αναφέρεται στον κανονισμό σπουδών του ΔΠΜΣ-ΔΠ.

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση (διατίθεται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ΔΠ http://cosynet.auth.gr) με τα Δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ,

σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο ΔΠΜΣ.

στ) Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Δύο Συστατικές Επιστολές.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην κ. Α. Μουζά στη διεύθυνση ().

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν προσωπικά ώστε τα δικαιολογητικά να φτάσουν εγκαίρως στην κ. Α. Μουζά πριν τις αναγραφόμενες Ημερομηνίες. Αιτήσεις που θα παραληφθούν αργότερα από τις αναγραφόμενες Ημερομηνίες δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία :

  • στην ιστοσελίδα: http://cosynet.auth.gr
  • στην κ. Μουζά Αικατερίνη (Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Β΄ όροφος (γραφείο 215), κτιρίου ΝΟΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310997399,

email: 

Εκ μέρους της Γραμματειας του ΔΠΜΣ-ΔΠ

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated