ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, στον 3o κύκλο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” (ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β΄), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”.

Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής, της Παράκτιας Οικονομίας, της Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων καθώς και την αλληλεπίδραση τους με την Εφοδιαστική αλυσίδα.

Ειδικότεροι σκοποί, αυτού του Προγράμματος, είναι η προετοιμασία ικανών στελεχών που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, στη σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία κάθε μορφής λιμένων της χώρας, καθώς και την διαχείριση των πόρων που χρησιμοποιούνται στις παράκτιες οικονομικές δραστηριότητες. Επίσης υπάρχει σαφής στόχευση για κάλυψη υψηλών μεταπτυχιακού επιπέδου, γνώσεων και στελεχών συναφών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα είναι εντατικό και δομημένο να υλοποιηθεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοιτήσεως. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε δύο (2) περιόδους ανά εξάμηνο, στις οποίες προβλέπεται η παρακολούθηση υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων, με τις ενδεχόμενες εργασίες ανά μάθημα.

Αρχίζει τον Οκτώβριο του 2023 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2024.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και προγραμματίζεται να πραγματοποιείται σε εντατικό πρόγραμμα Πέμπτη 6-9 μ.μ. με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία, Παρασκευή 5-9 μ.μ. και Σάββατο 10 π.μ. – 2 μ.μ. δια ζώσης, σε εβδομαδιαία βάση με οκτώ τουλάχιστον εβδομάδες διδασκαλίας και μία έως δύο εβδομάδες εξετάσεων ανά περίοδο.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 60.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι. (Ν. 3450/2006).

Ιδιαίτερης προσοχής μας, σε αυτή την πρώτη φάση, είναι εργαζόμενοι σε σχετικές δραστηριότητες του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού αντιστοίχως.

Στο πρόγραμμα γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν, κατά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τίτλο σπουδών και προσκομίζουν αντί αυτού αντίγραφο τελευταίας αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να προσκομίσουν είτε βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών είτε επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους πριν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής που ορίζεται κάθε φορά από τη Συνέλευση.

Κατά την διάρκεια των δύο εξαμήνων, η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και το υγειονομικό πρωτόκολλο με δια ζώσης εκπαίδευση καθώς και εξ αποστάσεως.

Τα τέλη φοίτησης για τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των 5.000 €.

Το ποσό αυτό μπορεί να επιμεριστεί σε δύο ισόποσες δόσεις και καταβάλλεται στην αρχή κάθε ενός από τα δύο προβλεπόμενα εξάμηνα.

Οι αποδεχόμενοι την ένταξή τους στο πρόγραμμα, υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την απάντηση αποδοχής να καταβάλλουν, ως τέλος προεγγραφής, το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά τέλη φοίτησης του πρώτου εξαμήνου. Εάν ο υποψήφιος υπαναχωρήσει η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και διατίθεται για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι επίσης που γίνονται δεκτοί υπό αίρεση λόγω εκκρεμότητας, ως προς την προσκόμιση απαιτούμενου εγγράφου, καταβάλλουν τέλος προεγγραφής ύψους 1.000 €, το οποίο, σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, δεν επιστρέφεται.

Η επιλογή για την εγγραφή στο Πρόγραμμα, των υποψηφίων, γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και ακολούθως με βάση την προσωπική συνέντευξη στην επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και την συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής (γνωστικό αντικείμενο πρώτου πτυχίου και συνάφειά του, βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία και απασχόληση σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου, προσωπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά υποψηφίου/ας, συνέντευξη).

Υποβολή αιτήσεων:
Α) Ταχυδρομικώς: Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:
Υπόψη: Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113),για το ΠΜΣ “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, κα Γιαννάκη Αικατερίνη, κος Γρηγοριάδης Νίκος.

Β) Ηλεκτρονικώς: Με αποστολή φακέλου υποψηφιότητας στο

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων:
Η περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων ξεκινά στις 20/02/2023 και διαρκεί μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων από τον Κανονισμό Σπουδών, θέσεων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι τη στιγμή συμπλήρωσης, δια τυπικής αποδοχής από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του προαναφερόμενου αριθμού σπουδαστών. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η τυπική αποδοχή των απαιτούμενων, από τον Κανονισμό, σπουδαστών, αυτομάτως τελειώνει και η παραλαβή φακέλων υποψηφιοτήτων προς εξέταση. Περίοδος που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Αυγούστου τρέχοντος έτους.

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιούνται δια ζώσης, αλλά είναι δυνατόν, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και σε συνεννόηση με την Γραμματεία του ΠΜΣ, κάποιες να οργανωθούν να γίνουν και εξ αποστάσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
  5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ’ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ).
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» (ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β΄)και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.
  9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  10. Δύο Φωτογραφίες.

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2104142075, 2104142175, 210 414 2397 καθημερινά από τις 09:00 έως τις 15:00 & Γραμματεία Σ.Ε. του ΠΜΣ κα Ζαρακέλη 210 4142591 Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 11:00-13:00.
E-mail:

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/diacheirisi-limenonparaktia-oikonomia/

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated