ΠΜΣ «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την εισαγωγή είκοσι (20) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων με κατευθύνσεις:

 1. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
 2. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 3 εξάμηνα.

Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις πεδίου, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπόνηση πρακτικής άσκησης και διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν το δικό τους φορητό υπολογιστή. Επιπλέον προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 1.500,00 €. Η συμμετοχή αυτή καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και Περιβάλλοντος καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας, Υγείας, Πολυτεχνικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου σε παρένθεση):

 • Βαθμός πτυχίου (20%).
 • Βαθμός τριών προπτυχιακών μαθημάτων συναφών* με την κατεύθυνση (10%).
 • Διπλωματική εργασία (20%).
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την κατεύθυνση) (15%).
 • Προσωπική συνέντευξη (35%).

* Εκτιμάται η συνάφεια των προπτυχιακών μαθημάτων με τα παρακάτω (ανά κατεύθυνση):

 1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ιχθυολογία, Αλιευτική Βιολογία, Αλιευτική διαχείριση, Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Δυναμική πληθυσμών
 2. Οικολογία και βιολογία διατήρησης: Οικολογία, Δυναμική πληθυσμών και βιοκοινοτήτων, Διαχείριση φυσικών πληθυσμών και βιοκοινοτήτων, Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Δομή βιοκοινότητας, Ανάλυση οικολογικών δεδομένων, Αρχές
  Αειφορίας και Διαχείρισης.
 3. Τα συναφή μαθήματα πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ κατά περίπτωση, ως τα πλέον συναφή από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι στα Τμήματα τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά από 15-5-20 έως 20-7-20 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο αναγράφοντας ως θέμα «Αίτηση για ΠΜΣ: κατεύθυνση….(συμπληρώνεται η κατεύθυνση που ενδιαφέρει)……».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας και εδώ) όπου δηλώνονται και οι λόγοι επιλογής του προγράμματος από τον υποψήφιο.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ. Δυνητικά μπορούν να καταθέσουν το πτυχίο ισοτιμίας εντός του πρώτου έτους φοίτησης. Σε
  κάθε άλλη περίπτωση διακόπτεται η φοίτησή τους).
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας -όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο- (για μη συναφή αντικείμενα αρκεί μια περίληψή της).
 6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας (απλό αντίγραφο).
 7. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις.
 8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην αξιολόγησή τους.
 9. Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας του COVID-19, υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε με μήνυμα στο ή στο

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated